Чужденци и чуждестранни юридически лица ще могат да придобиват право на собственост върху земя, гори и земи от горския фонд, както и земеделска земя при условията на международен договор, ратифициран от парламента с мнозинство две трети, обнародван и влязъл в сила, а чужденците - и при наследяване по закон. Това реши парламентът, който прие на второ четене промени в Закона за собствеността, съобщи БНР.

Граждани на ЕС или на държавите, страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство /СЕИП/, както и юридически лица от ЕС или от държавите, страни по СЕИП, ще могат да придобиват право на собственост върху земя, гори и земи от горския фонд при спазване на изискванията, установени със закон, в съответствие с условията на договора за присъединяване на България към ЕС.

Ако чужденци и чуждестранни юридически лица не пребивават постоянно в България, ще могат да придобиват земя за втори жилищен имот след изтичането на срока, определен при условията на Договора за присъединяване към ЕС, прие парламентът.

Чужда държава или междуправителствена организация ще може да придобива право на собственост върху земя, сгради и ограничени вещни права върху недвижим имот в страната въз основа на международен договор, на закон или на акт на Министерския съвет, записаха депутатите.

Чужда държава няма да може да придобива право на собственост върху недвижим имот в страната по наследство. Чужденци, които придобият право на собственост върху гори и земи от горския фонд чрез наследяване по закон, но не отговарят на условията, предвидени в Договора за присъединяване към ЕС, или друго не е предвидено в международен договор, са длъжни в тригодишен срок от откриване на наследството да прехвърлят собствеността на лица, които имат право да придобиват такива имоти.

За тези, на които е възстановено право на собственост върху земи и гори от горския фонд, тригодишният срок за прехвърлянето на собственост тече от момента на възстановяването й. При неспазване на този срок държавата ще може да изкупи горите и земите от горския фонд по цени, определени с наредба на Министерския съвет.

Чужденци и чуждестранни юридически лица ще могат да придобиват право на собственост върху гори и земи в защитени територии, които не са изключителна държавна собственост, по силата на международен договор, ратифициран от парламента с мнозинство две трети, при спазване на изискванията на законите за защитените територии, за собствеността и ползването на земеделските земи и за горите в съответствие със срока и условията на Договора за присъединяване към ЕС.

Чужденци ще могат да придобиват право на собственост върху гори и земи в защитени територии, които не са изключителна държавна собственост и при наследяване по закон. Чужди държави не могат да придобиват право на собственост върху гори, земи и водни площи в защитени територии, записаха депутатите.

Гражданите на ЕС - самостоятелно заети земеделски производители, които желаят да се установят и постоянно да пребивават в България и са вписани в това им качество по БУЛСТАТ, ще могат да придобиват право на собственост върху земеделски и горски имоти за земеделско ползване.

Чужденци, които придобият право на собственост върху земеделски земи при наследяване по закон, но не отговарят на условията, предвидени в Договора за присъединяване към ЕС или друго не е предвидено в международен договор, са длъжни в тригодишен срок от откриване на наследството да прехвърлят собствеността на лица, които имат право да придобиват такива имоти, предвиждат промените.