Свободните офис площи продължават да намаляват, достигайки 12.1% от общия инвентар към края на юни, сочи пазарното изследване на офис площи (Offices  Sofia Q2, 2016) на MBL|CBRE.

Незаетите клас А и Б офис площи в София възлизат на около 210,000 кв.м., което е спад с близо 4,000 кв.м. спрямо предходното тримесечие. Към момента около 9% от общия обем на площите в завършени клас А сгради се предлагат за отдаване под наем.

 

За разлика от първото тримесечие на годината, офис площите, които са в строеж, отбелязват ръст до 175,000 кв.м., което се доближава до средните нива от 2015 г. Това свидетелства за подобреното настроение сред инвеститорите да започват нови проекти, както и да рестартират замразени такива. Основният обем от офис площи в строеж се очаква да бъде пуснат в експлоатация през 2017 г.

Характерно за второто тримесечие е продължаващата висока активност на наемния пазар – сключените  сделки за наем се равняват на 23,000 кв.м.

В същото време обемът на нетно усвоените площи спадна значително и възлиза на близо 4,000 кв.м. за разглеждания период. Като най-основна причина за разнопосочната динамика в двата индикатора може да се отчете разликата в датите на новоподписани договори за наем и датите на физическото наемане на офис помещенията.

В потвърждение на резултатите от наскоро публикуваното ни проучване сред офис наемателите - „Нагласите на големите офис ползватели 2015/2016“, предпочитани през второто тримесечие остават бизнес зоните по коридора на бул.„Цариградско шосе“, както и някои обособени зони в широк център.

През второто тримесечие на 2016-та година средните наемни нива остават почти без промяна, с изключение на офисите от клас Б, където под влияние на цялостното раздвижване на пазара, офертните наеми отбелязаха ръст от 0.8%.

Към края на юни, в зависимост от местоположението и характеристиките на сградата, средните офертни нива за площи от клас А са между € 11- € 14 на кв.м., а за клас Б - € 6.5 - € 8.5 на  кв.м. Тенденцията за наемните нива остава положителна с оглед на запазващото се високо търсене.