Националният осигурителен институт (НОИ) публикува актуализиран калкулатор, който показва за колко голяма пенсия сте натрупали стаж и осигурителен доход до момента. Проверката е достъпна само с ПИК от НОИ — който може да бъде издаден и изцяло електронно чрез Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция "Електронно управление" и квалифициран електронен подпис или облачен квалифициран електронен подпис. Издаването на последния е безплатно и също е изцяло електронно.

Какво е променено в изчисляването?

Новите варианти на електронната услуга и методиката отразяват промените в Кодекса за социално осигуряване, приети в края на 2020 г., и в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, обнародвани през май тази година, с които е определен нов начин за изчисляване на намалението на индивидуалния коефициент на лицата, които са родени след 31.12.1959 г. и са осигурени в универсален пенсионен фонд.

Самите промени влизат в сила от 01.09.2021 г., бъдещите пенсионери вече могат да проверят приблизителния ефект от тяхното прилагане на базата на прогнозните стойности, изчислени чрез електронната услуга, посочват от НОИ.

Индивидуалният коефициент е един от елементите, въз основа на които се определят размерите на пенсиите, свързани с трудова дейност. Намалението му отразява обстоятелството, че лицата, родени след 1959 г., се осигуряват за държавна пенсия с по-нисък размер на осигурителната вноска за риска "старост", тъй като част от нея постъпва в универсален пенсионен фонд с цел получаване на втора допълнителна пенсия. То е строго индивидуално и корекцията зависи пряко от осигурителната история на лицето и конкретните му периоди на осигуряване.

При новия начин за изчисляване на намалението на индивидуалния коефициент, който ще влезе в сила от началото на септември 2021 г., се вземат предвид:

  • трансферът от държавния бюджет в размер 12 на сто върху сбора от осигурителните доходи на всички осигурени лица за периода от 2009 г. до 2015 г. вкл. - при определяне размера на вноската за фонд "Пенсии" на държавното обществено осигуряване за трета категория труд, за лицата, родени преди 01.01.1960 г.;
  • броят на месеците, през които лицето е осигурявано в универсален пенсионен фонд, спрямо общата продължителност на осигурителния му стаж, определена като брой месеци с осигуряване в държавното обществено осигуряване, като месеците с осигуряване в универсален пенсионен фонд и в държавното обществено осигуряване са календарните месеци, за които са внесени или дължими осигурителни вноски.

Промените целят постигането на по-малко по размер намаление на индивидуалния коефициент и съответно - по-висок размер на пенсията, уточняват още от НОИ.

В момента системата изчислява три резултата: прогнозна пенсия в пълен размер (за тези, които са прехвърлили изцяло средствата си към държавата), както и две прогнозни стойности преди и след промените, които влизат на 1 септември т.г.