Пловдив е областта на страната, която привлича едни от най-големите световни компании, които редовно се оплакват от липса на кадри, въпреки това заплащането там остава сравнително ниско.

Средната брутна месечна работна заплата в област Пловдив продължава да заема шесто място сред 28-те области в страната, като през последното тримесечие на годината е възлизала на 1830 лв., сочат последните данни на Националния статистически институт (НСИ). С най-висока средна месечна работна заплата е област София (столица) - 2 900 лв. Средната месечна работна заплата за страната е 2 123 лв. - с 293 лв. или 16.0% по-висока от тази за област Пловдив.

Средната брутна заплата в Челопеч достигна 3398 лева

Общината, в която средната брутна заплата достигна 3398 лева

ТОП 25 на най-високите възнаграждения по градове в страната

През четвърто тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата в област Пловдив нараства с 13% спрямо четвърто тримесечие на 2022 г., като най-голямо е увеличението в секторите "Операции с недвижими имоти", "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" и "Транспорт, складиране и пощи".

Най-високо трудово възнаграждение са получили служителите в секторите "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 4 566 лв., "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 3 000 лв. и "Образование" - 2 579 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности: "Хотелиерство и ресторантьорство" - 1 149 лв., в "Селско, горско и рибно стопанство" - 1 163 лв. и "Административни и спомагателни дейности" - 1 171 лева.

Средната заплата в София се увеличи със 150% за 10 години

Средната заплата в София се увеличи със 150% за 10 години

Колко хора работят в столицата?