Средната брутна годишна работна заплата в София за 2022 г. е 29 698 лв., при 21 242 лв. средно за страната, сочат данните на Националния статистически институт. За сравнение за 10-годишен период средната заплата в столицата се увеличила със 146.27%, при 12 059 лв. през 2012 г.

През 2022 г. средната годишна брутна заплата в столицата се увеличава спрямо 2021 г. с 15.5 на сто. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение са "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" (22.6%), "Хотелиерство и ресторантьорство" (19.0%), "Административни и спомагателни дейности" (18.8%) и "Преработваща промишленост" (18.2%).

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2022 г., сочат, че средногодишният брой на наетите по трудов договор е 768 766, което представлява 33.7% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2021 г. броят на наетите се увеличава с 7 462 души или с 1 процент.

Средна брутна годишна работна заплата в област София (столица) по години:

Снимка 649823

Най-голямо е увеличението на броя на заетите в секторите "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения " (9.8%), "Култура, спорт и развлечения" (9.8%) и "Хотелиерство и ресторантьорство" (6.7%). Най-значимо е намалението на работещите в сектор "Селско, горско и рибно стопанство" (6.1%).

Според статистиката в столицата е най-голям относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети" и "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - съответно 18.7 и 13.8 на сто.

От данните на НСИ е видно още, че след столицата най-голям е броят на наетите в област Пловдив - 223.4 хил., а най-малък в област Видин - 15.9 хиляди. Най-високо е заплащането в областите София (столица) - 29 698 лв. и Варна - 19 448 лв., а най-ниско в област Благоевград - 13 833 лева.

След 1 година в еврозоната - каква е средната заплата в Хърватия и кои са най-добре платените професии

След 1 година в еврозоната - каква е средната заплата в Хърватия и кои са най-добре платените професии

Най-високите заплати продължават да са в столицата Загреб