Високите лихви по депозитите влияят негативно на реалния сектор, казва Цветан Василев, председател на надзорния съвет на банката Господин Василев, Корпоративна търговска банка навършва 15 години. Каква е вашата оценка за дейността на трезора? - 15 години са и много, и малко. От гледна точка на историята това време е нищо, но от гледна точка на модерната българска банкова система тези години почти покриват изцяло нейното възникване и развитие. Така че Корпоративна търговска банка е връстник на всички останали банки, създадени в началото на 90-те години. Времето, което измина оттогава, няма как да не бъде разделено на два периода - периода до приватизацията на банката и след това. Аз мога да говоря само за периода след приватизацията. КТБ се наложи като една от най-успешните банкови институции. От 2003 г. до момента банката е в първата десетка по активи, а по капиталови показатели - в първата тройка. Обемът на активите е нараснал над 200 пъти за тези 9 години след приватизацията, а собственият капитал е нараснал 20 пъти. Мениджмънтът на банката следва определена философия през целия този период и тя е персонален подход към всеки един клиент независимо колко голям е той. Ние не само продаваме продукти, ние решаваме определени проблеми на нашите клиенти. Поради тази причина текучеството на клиентите е минимално. Високо качество на условията по кредитите, ръст в приходите, по-висока печалба. Как се постига това в условията на икономическа криза? - Банката е система, в която има сериозен инерционен момент. Затова тя трябва да се настройва. КТБ в момента е настроена в един оптимален модел и по всички основни показатели - ликвидност, доходност, съотношение на кредитния портфейл към общия размер на активите. Освен това адаптацията на банката към днешните кризисни условия е направена още със залагането на самите насоки на стратегическото й развитие. Ние винаги сме залагали на друг подход - на присъствие в основните отрасли на устойчивото развитие - енергетика и инфраструктура. А именно тези отрасли са най-малко засегнати от кризата. Адаптирането към днешната криза на практика започна в банката в края на 2007 г. с преструктуриране на кредитния портфейл, намаляване на дела на финансирането в предприемаческия бизнес - строителство и развитие на терени. Тези мерки тогава ни предпазиха от по-сериозни проблеми. Освен това банката никога не е била ориентирана към банкиране на дребно. Това пък я прави особено ефективна, защото с много малко персонал ние успяваме да управляваме сериозен обем от активи. Това ни дава ред преимущества пред останалите банкови институции. Колко време още ще се задържат високите лихви по депозитите? - Още преди време съм изказвал твърдото убеждение на ръководството на Корпоративна търговска банка, че ние няма да участваме в надпреварата за високите лихви по депозитите. КТБ не е променила лихвената си политика, и то от години. Високите лихви по депозитите влияят негативно на реалния сектор. Аз лично смятам, че надпреварата за депозити ще намалее с поизчистване на рефинансиранията на чуждите банки. След изчистването ще намалее и напрежението на пазара. Така че към момента ние следваме една далеч по-уморена политика и се надяваме тази лихвена експанзия да затихне до края на тази година. Това означава ли, че от началото на 2010 г. ще се обърне тенденцията и ще се разхлабят условията по банковото финансиране? - Това ще зависи от потребностите на реалния сектор, но при всички случаи банките ще бъдат по-предпазливи, особено в частта по банкирането на дребно. Аз самият считам, че потребителските кредити не трябва да бъдат така безразборно раздавани, каквато практика наблюдавахме през последните 2-3 години. На практика именно това е част от предпоставките за създаване на кризисна ситуация в България. Има ли сектори от икономиката, които сте спрели да финансирате? - Ние се въздържаме от финансиране на строителство в момента. Трудно финансираме нови проекти предвид стагнацията на пазара. Естествено е кризата в строителството да е в резултат на намаленото спекулативно търсене. Всъщност една от причините България да е сравнително малко засегната от кризата са сравнително по-малките размери на този строителен балон в сравнение с другите страни. Това ни спасява от много негативни последствия. Корпоративна търговска банка за разлика от мнозинството други банки никога не е поставяла чисто формално условия за финансиране на проекти и за ипотечни кредити. Ние винаги сме изхождали от максимален размер на ценовия риск, който можем да поемем например по съответните райони на София. Банката е финансирала проекти, в които себестойността в определени райони не надвишава определена цена. Ние не сме финансирали проекти, в които стойността на земята върху единица разгъната площ е неразумно висока и спекулативна и поради тази причина в момента финансираните от нас проекти са с относително добра цена и в никакъв случай пазарът не ги е подминал. Тоест те са горе-долу на приличните стойности на пазара - 450-550 EUR, които аз считам, че са нереално ниски цени предвид факта, че покриват само себестойността на строителството. Затова нас не ни притесняват по-ниските цени на имотите, а ниската ликвидност на този пазар в момента. За сметка на това пък много активно финансираме фирми, които изпълняват обществени поръчки, фирми, които участват в инфраструктурни проекти, фирми, които имат осигурен износ. Ние дори увеличаваме финансирането в такъв тип дейности. КТБ също се отказа от раздаването на дивиденти. Какъв е ефектът от такова решение за банката и за акционерите? - По принцип решението не е нито некоректно, нито изненадващо. Ние сме абсолютно коректни към нашите акционери, особено към миноритарните, по простата причина, че решението за нераздаване на дивидент за следващите 5 години е вписано в проспекта на банката за първично публично предлагане. Освен това капитализирането на печалбата се налага заради изискването за капиталова адекватност и допълнителни резерви.И в този смисъл, независимо че имаме решение да не разпределяме дивидент, ако резултатите на банката към края на 2009 г. са достатъчно добри, тогава бихме могли да преразгледаме това решение и да предложим разпределение на дивидент. Ще настъпят ли промени в управлението на КТБ след прехвърлянето на 30% от капитала на Държавния общ резервен фонд на Султаната Оман? - Не, изрично мое условие беше запазване стратегията на развитие на банката. А самата стратегия на КТБ освен добрите ни резултати, разбира се, е сред причините фондът да инвестира в банката. КТБ има ли проблеми с необслужвани ипотечни кредити? - При нас ипотечни кредити почти няма. Над 99% от кредитния ни портфейл са корпоративни кредити, а обемът на "лошите" кредити е под 0.2%. Затова и финансовите ни резултати са толкова добри. Каква ще е 2009 г. за българската икономика и в частност за банковия сектор? - Няма да бъде особено добра. До каква степен ще се разрази кризата, ще е функция на вътрешни и външни фактори. Външните фактори бих ги разделил на външни субективни и външни обективни. Обективните са тези, които са свързани с дълбочината и развитието на кризата навън. Ако сигналите са определено изправени на вълната, това означава, че негативните рефлекси ще намаляват и дълбочината на кризата при нас ще се отмества. Но ако там нещата продължат надолу, последствията при нас ще бъдат още по-негативни. Субективните бих ги свел до възможността на дър-жавната власт да осигури нормално средствата по европейските фондове. А вече вътрешните фактори бих ги свел до ефективността на управлението и инвестиционната политика на правителството. Към днешна дата ролята на държавата в икономиката се увеличава още повече. Има ли индикации на капиталовия пазар за подобряване на икономиката? - Фондовата борса по принцип е индикатор за това какво се случва в реалната икономика, но в България не е така. Според мен у нас инвестиционната култура все още е много ниска. Българинът още не е свикнал да инвестира на свой риск. В каква посока трябва да работи новото правителство? - Аз не съм видял нищо конкретно в програмите на политическите партии. Какъв ще бъде форматът на новото правителство, също не е ясно. Важно ще бъде новото правителство да подобри отношенията с Европа, да ускори процесите по усвояване на фондовете, защото те са една от възможностите за неутрализиране на негативните влияния на кризата. Много важно е да се подобри и работата на правителството с бизнеса, защото не е редно да има Китайска стена между тях. Магдалена Иванова