Крайният срок за закупуване на документация за участие в конкурса за приватизация на „Топлофикация-Сливен" е 28 септември, става ясно от съобщение на сайта на Агенцията за приватизация.

Цената на конкурсната документация е в размер на 1500 лв., а цената на информационния меморандум е 2000 лв.

„Топлофикация-Сливен" разполага със съдебно регистриран капитал от 4 966 419 лв., разпределен в същия брой акции с номинална стойност 1 лев всяка една.

Компанията се занимава с производство на електрическа и топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и други дейности и услуги, обслужващи основните дейности.

Топлофикацията разполага с два енергийни котела с обща топлинна мощност 232 MW, пароотборна турбина, електрогенератор с ел.мощност 30 MW, четири парни котела с обща топлинна мощност 24 MW, два водогрейни котела с топлинна мощност 232 MW и магистрални топлопроводи за пара, гореща вода и кондензат в промишлена зона с различни диаметри.

За 2005 г. компанията е отчела оборот на стойност 13.665 млн. лв., а финансовия резултат на топлофикацията е негативен в размер на 920 хил. лв.

Крайният срок за допълнителни разяснения по приватизационната процедура е 9 октомври, а до 27 ноември компаниите трябва да внесат гаранционен депозит за участие в конкурса.

Офертите за топлофикацията се продават до 14 ч. на 27 ноември 2006 г.