От 23 до 27 април 2007 г. ще се проведе поредната мисия на Службата по храните и ветеринарните въпроси /FVO/ за одобряване на предприятия в направленията „Месо" и „Мляко" за търговия със страните-членки на ЕС. Мисията ще провери две млекопреработвателни и две месопреработвателни предприятия.

Централните комисии, определени със заповед на генералния директор на НВМС доц. Жеко Байчев, ще извършват съвместни проверки с европейските експерти.

В същия период от време ще се проведе мисия и на Генерална Дирекция „САНКО"  „Здравеопазване и защита на потребителите"съвместно с FVO-Служба по храните и ветеринарните въпроси към ЕК.

Мисията ще има за цел да актуализира профила на България /координация на контролните органи при МЗГ и МЗ/ за системите за контрол в областта на безопасността на храните и фуражите, здравеопазване на животните и хуманно отношение към тях, и растителна защита. Този профил беше изготвен от FVO след мисия, проведена у нас през месец юни миналата година.

Службата по храните и ветеринарните въпроси ще провери установени през 2006 г. съществуващи несъответствия по европейското законодателство по безопасност на храните.

През предстоящата седмица ще бъдат дискутирани общо 63 препоръки, направени при предишни мисии, по 20 от които Службата очаква от българските компетентни власти предприемане на съответните действия.

По време на мисията ще бъдат проверени следните контролни системи:

 • здравеопазване на животните;
 • храни от животински произход;
 • внос на живи животни и храни от животински произход;
 • фуражи и хранене на животните;
 • трансмисивни спонгиформни енцефалопатии по говедата и странични животински продукти;
 • ветеринарномедицински продукти и остатъци;
 • храни и хигиена на храните;
 • внос на храни от растителен произход;
 • пестициди;
 • хуманно отношение към животните;
 • растителна защита.

По време на мисията ще се проведат срещи с компетентните власти от Националната ветеринарномедицинска служба, Националната служба по растителна защита, Националната служба по зърно и фуражи и Министерство на здравеопазването, които са отговорни за тези контролни системи.