Очакване за подобрение на стопанската конюнктура се регистрира в строителството, докато в промишлеността през втория месец на годината се наблюдава леко понижение. В търговията на дребно и сектора на услугите тя запазва приблизително нивото си от януари.

През февруари общият показател на бизнес климата се покачва с 0.5 пункта в сравнение с предходния месец, показват регулярните Бизнес анкети на Националния статистически институт.

Несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила, силната конкуренция в повечето сектори остават основните пречки за развитието на стопанските субекти.

По отношение на продажните цени мениджърите очакват запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Промишленост. Показателят "бизнес климат в промишлеността" спада с 0.5 пункта което се дължи главно на по-резервираните очаквания на мениджърите за състоянието на предприятията през следващите шест месеца.

Анкетата регистрира намаление на осигуреността на производството с поръчки, което е съпроводено и с понижени очаквания за дейността през следващите три месеца.

Строителство. През февруари бизнес климатът в сектора отчита подобряване с 3.6 пункта главно поради подобрените очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.

Същевременно и прогнозите им по отношение на строителната активност през следващите три месеца са по-оптимистични, което според тях ще доведе до допълнително наемане на персонал.

Търговия на дребно. Показателят за състоянието на стопанката конюнктура запазва нивото си от януари. Мненията на търговците на дребно относно обема на продажбите през последните три месеца са по-резервирани, докато прогнозите им за продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца са по-благоприятни.

Услуги. През февруари бизнес климатът в сектора остава приблизително на нивото си от предходния месец. Оценките и очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията се изместват към по-умерените мнения.

Същевременно и прогнозите им за търсенето на услуги през следващите три месеца са благоприятни.