През ноември 2019 г. общият показател на бизнес климата нараства с 1.2 пункта в сравнение с октомври, което се дължи на подобрената конюнктура в строителството и търговията на дребно. Това отчитат регулярните Бизнес анкети на Националния статистически институт.

Несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила и силната конкуренция продължават да са основните пречки за развитието на бизнеса.

По отношение на продажните цени по-голяма част от анкетираните мениджъри очакват те да останат без промяна през следващите три месеца.

Промишленост. Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" запазва приблизително равнището си от предходния месец. Анкетата регистрира известен оптимизъм у мениджърите относно бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца, което е съпроводено и с благоприятни очаквания за дейността им през следващите три месеца.

Строителство. През ноември бизнес климат в отрасъла се подобрява с 2.3 пункта, което се дължи на по-благоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. По тяхно мнение настоящата осигуреност с поръчки се увеличава, докато прогнозите им за дейността през следващите три месеца са леко влошени.

Търговия на дребно. Показателят нараства с 2.7 пункта в резултат на подобрените оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. По-благоприятни са и прогнозите им относно обема на продажбите през следващите три месеца.

Услуги. През ноември бизнес климат в сектора на услугите запазва нивото си от октомври. Прогнозите на мениджърите за развитието на бизнеса в сектора през следващите шест месеца са оптимистични, като и очакванията им за търсенето на услуги през следващите три месеца се подобряват.