Застрахователните брокери записват 10.6% ръст на приходите от комисионни през първата половина на 2017 г., спрямо година по-рано, показват данните на Комисията за финансов надзор (КФН). В абсолютна стойност те възлизат на 119.8 милиона лева срещу 108 милиона година по-рано.

От всички начислени комисиони, 90.2% представляват приходите от записани комисиони по застраховки в общото застраховане и 9.2% - съответно в животозастраховането.

При премийния приход се отчита увеличение от 15.6% и възлиза на почти 618 милиона лева спрямо 535.5 милиона за първото полугодие на миналата година.

Най-голям дял и в комисионните, и в премийните приходи имат автомобилните застраховки. От задължителната "Гражданска отговорност" броките са получили 41.6 милиона лева от комисионни, а премийният приход възлиза на 223.4 милиона лева (47% от премийния дял по общо застраховане). От "каско" комисионните са 45.1 милиона лева, а премийният приход достига 170.2 милиона лева (36% от премийния дял по общо застраховане). Застраховаките срещу пожар имат 6%-ен дял.

При животозастраховането, реализираният чрез застрахователните брокери премиен приход към края на юни т.г., е записан основно по застраховка "Живот" и рента (65%-ен дял от записаните премии по животозастраховане), следвана от застраховките "Заболяване" (16%-ен дял от записаните премии по животозастраховане) и "Злополука" (8%-ен дял от записаните премии по животозастраховане).

Най-големите брокери по приходи за полугодието:

Наименование на застрахователния брокер Премиен приход в полза на застрахователи със седалищте в България Премиен приход в полза на застрахователи със седалище в друга държава Общо
ЕС ДИ АЙ ГРУП ООД 42,549,112 2,774,876 45,323,988
АЙ ЕНД ДЖИ ИНШУРЪНС БРОКЕРС ООД 38,565,137 2,811,287 41,376,424
МАРШ ЕООД 19,564,510 17,328,222 36,892,732
ТОТАЛ ИНС - ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ООД 15,312,462 14,610,530 21,803,763
ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР ЕООД 21,166,311 637,451 21,803,763