Предварителните данни на Националния статистически институт отчитат силен старт на строителния отрасъл в началото на 2018 година, а добри, но по-скромни са темповете на растеж в промишлеността и търговията на дребно.

През януари индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, нараства с 0.3% в сравнение с декември 2017 година. Отрасълът регистриран ръст от 3.5% спрямо съответния месец на 2017 година.

Увеличение спрямо декември м.г. е отчита производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.9%, и в преработващата промишленост - с 0.3%, а намаление - в добивната промишленост - с 0.3%.

На годишна база най-голям ръст на промишленото производство има в преработващата промишленост - с 10.3%, а най-голям спад е регистриран в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 8.7%, и в добивната промишленост - с 4.6%.

По предварителни данни през януари продукцията в сектор "Строителство" е с 5.1% над равнището от предходния месец.

Календарно изгладените данни показват увеличение от 24.2% на строителната продукция през януари в сравнение със същия месец на 2017 година.

Спрямо предходния месец нарастването на продукцията от сградното строителство е с 5.3%, а от гражданското/инженерното строителство - с 4.8% .

На годишна база ръстът на строителната продукция през януари се определя от положителния темп при сградното строителство, където увеличението е с 31.6%, а при гражданското/инженерното - с 15.5%.

Оборотът в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" по предварителни сезонно изгладени данни и по съпоставими цени нараства с 0.2% през януари спрямо предходния месец.

Изчислен въз основа на календарно изгладени данни, оборотът в търговията на дребно, бележи ръст от 4.4% в сравнение със същия месец на предходната година.

През януари се наблюдава по-значителен ръст на оборота спрямо предходния месец при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 6.4%. Намаление е отбелязано при: търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 5.6%, търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 0.9%, търговията на дребно с разнообразни стоки - с 0.6%, и търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 0.3%.

В сравнение със същия месец на 2017 г. оборотът нараства по-значително при: търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 5.7%, търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита и търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - по 5.5%, и търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 4.8%. Спад е регистриран само при търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 10.1%.