По предварителни данни на Националния статистически институт през октомври индексът на продукцията в сектор "Строителство е с 1.8% над равнището от предходния месец. Календарно изгладените данни показват увеличение от 10.1% на строителната продукция през октомври. в сравнение със същия месец на 2016 година.

На месечна база от сградното строителство нараства с 1.5%, a от гражданското/инженерното строителство - с 2.2%. Годишният ръст на строителната продукция през октомври се определя от положителния темп при сградното строителство, където увеличението е с 15.1%, а при гражданското/инженерното строителство - с 4.2%.

През октомври промишленото производство намалява с 0.6% в сравнение със септември година, а спрямо аналогичния месец на миналата година се увеличава с 2.8%.

Намаление спрямо предходния месец е регистрирано в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4.5%, и в добивната промишленост - с 2.8%, а увеличение е отчетено в преработващата промишленост - с 0.1%.

На годишна база ръст на промишленото производство е отчетен в преработващата промишленост - с 5.5%, и в добивната промишленост - с 4.3%, а спад е регистриран в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 8.8%.

По предварителни сезонно изгладени данни през октомври оборотът в сектор "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" по съпоставими цени нараства с 0.6% спрямо предходния месец. Оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, бележи ръст от 3.8% в сравнение със същия месец на предходната година.

През октомври се наблюдава увеличение на оборота спрямо предходния месец при: търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 2.3%, търговията на дребно с разнообразни стоки - с 1.2%, и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 1.1%. По-значително намаление е регистрирано при: търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 2.2%, и търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 0.7%.

Оборотът в сравнение със същия месец на 2016 г. нараства при: търговията на дребно с разнообразни стоки - с 13.8%, търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 11.2%, търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 8.8%, търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 6.8%, и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 5.8%.

Спад е регистриран при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 9.1%, търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 1.8%, и търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 0.5%.