Предварителните данни на Националния статистически институт за септември 2019 година институт отчитат солиден ръст на строителството и спад на промишлеността на годишна база.

Промишлено производство

През септември сезонно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 0.3% в сравнение с август 2019 година.

През септември 2019 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство намалява с 0.1% спрямо съответния месец на 2018 година.

Увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост - с 9.8%, а намаление - при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.2%, и преработващата промишленост - с 0.1%.

На годишна база понижение на индекса на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3.8%, и преработващата промишленост - с 0.1%, а увеличение - в добивната промишленост - с 4.7%.

Строителство

Продукцията в сектор "Строителство", изчислена въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1.1% над равнището от предходния месец .

Календарно изгладените данни показват нарастване от 6.9% на строителната продукция през септември в сравнение със същия месец на 2018 година.

През септември индексът на произведената е над равнището от предходния месец, като продукцията от сградното строителство се увеличава с 1.4%, а от гражданското/инженерното строителство - с 0.8%.

На годишна база нарастването на строителната продукция през миналия месеци, се определя от положителния темп при сградното строителство, където ръстът е с 12.4%, докато при гражданското/инженерното строителство е регистрирано намаление с 0.1%.

Търговия на дребно

По предварителни сезонно изгладени данни през септември оборотът в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" по съпоставими цени нараства с 0.3% спрямо предходния месец.

Оборотът в сектора, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, нараства с 2.6% в сравнение със същия месец на предходната година.

През септември се наблюдава увеличение на оборота спрямо предходния месец при търговията с автомобилни горива и смазочни материали - с 0.5%, търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 0.3%, и търговията на дребно с нехранителни стоки - с 0.2%.

В сравнение със същия месец на 2018 г. оборотът нараства при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 6.9%), търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 2.0%) и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 1.3%).

По-значителен ръст при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали е отчетен при: търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - със 7.0%, и при търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия и търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - по 6.6%. Спад е регистриран при търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - със 7.4%.