Централна кооперативна банка - третата по големина на пазарната капитализация банка у нас отчита силно увеличаване на печалбата за първото полугодие. 

За периода януари-юни ТБ Централна кооперативна банка АД (ЦКБ), чиито акции се търгуват на борсата, регистрира 437,7% годишен ръст на нетната печалба до 18,119 млн. лв. от 3,37 млн. лв., колкото спечели през първото полугодие на 2015 г. Печалбата на една акция се повишава от 0,03 лв. до 0,16 лв., показа междинният отчет, оповестен чрез БФБ-София.

По-висок нетен лихвен доход, по-големи приходи от такси и комисиони, приходи от продажбата на акции във Visa Europе и значителни положителни валутно-курсови разлики подкрепиха печалбата на ЦКБ през периода, пише investor.bg.

Чистият доход от лихви се повишава със 72,3% на годишна база до 53,8 млн. лв. след спад на разходите за лихви и ръст на приходите от лихви. Понижението на разходите за лихви е от 49,6% годишно до 21,8 млн. лв., а повишението на приходите – от 1,5% на годишна база до 75,6 млн. лв., съответно.

Нетният доход от такси и комисиони е нагоре с 9,9% до 21,54 млн. лв. след увеличение на приходите от такси и комисиони от 8,7% на годишна база до 24,7 млн. лв. и задържане на разходите за такси и комисиони.

Банката бележи повишение на нетните печалби от операции с ценни книжа от 4,74 млн. лв. до 12,4 млн. лв. и от операции от промяна на валутни курсове от 677 хил. лв. до 3,15 млн. лв.

В резултат на процеса по обратно изкупуване от страна на Visa Inc. на притежаваните от банките акции във Visa Europe ЦКБ получава парични средства, привилегировани акции на Visa и правото да получи допълнително бъдещо плащане. Ефектът от приключването на сделката е в размер на 12,168 млн. лева.

В края на юни  активите на банката се повишават с 4,5% на годишна база до 4,695 млрд. лв. след ръст на предоставените кредити от 11,5% на годишна база до 2,093 млрд. лева.

Привлечените средства от фирми и домакинства нарастват с 4,3% на годишна база до 4,2 млрд. лева.

Коефициентът на ликвидност на банката възлиза на 40,65%, а средногодишната му стойност за периода 30 юни 2015 г. – 30 юни 2016 г. е 41,74%.

Основни акционери в ЦКБ са ЦКБ Груп ЕАД с 68,56% и Химимпорт АД с 9,9% от капитала.