Средствата, управлявани от застрахователните дружества в България към края на 2019-а са 8.48 млрд лева и за една година са нарастнали с 831.6 млн. лева или с близо 11 процента.

Статистиката показва, че активите на дружествата, извършващи животозастраховане, за една година са се увеличили с 327.2 млн. лв. (15.2%) до 2.48 млрд. лева. Техният относителен дял в общия размер на активите към края на декември 2019-а е 29.3% при 28.2% към края на четвъртото тримесечие на 2018 г. и 28.9% в края на септември 2019 година.

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане, за една година се увеличават с 504.3 млн. лв. (9.2%) - до 5.997 млрд. лв. към края на същия месец на 2019-а. Техният относителен дял към края на декември 2019-а в общия размер на активите на всички застрахователи е 70.7% при 71.8% в края на четвъртото тримесечие на 2018-a и 71.1% към края на септември 2019 година.

Данните показват, че застрахователите продължават да предпочитат облигациите като инструмент в който инвестират своите активи. На годишна база притежаваните от тях ценни книжа, различни от акции, нарастват с 479.7 млн. лв. (12.8%) до 4.23 млрд. лева. Спрямо края на декември 2018 г. акциите и другите форми на собственост се увеличават със 173.9 млн. лв. (16.5%) до 1.226 млрд. лв., вземанията от застрахователни операции нарастват с 81.3 млн. лв. (9.4%) до 945.3 млн.лв., а депозитите намаляват с 24 млн. лв. (3.6%) до 640.7 млн. лева.

В края на четвъртото тримесечие на 2019-а относителният дял на ценните книжа, различни от акции, е 49.9% при 49.1% към края на същото тримесечие на 2018 г., на акциите и другите форми на собственост - 14.5% при 13.8% към края на декември 2018 г., на вземанията от застрахователни операции - 11.2% при 11.3% към края на четвъртото тримесечие на 2018 г. и на депозитите - 7.6% при 8.7% към края на декември 2018 година.

По отношение на географската структура на активите към края на декември 2019-а инвестициите в България се увеличават на годишна база със 151.9 млн. лв. (3.9%) до 4.001 млрд. лв. при 3.849 млрд. лв. към края на декември 2018 година. Техният относителен дял е 47.2% към края на декември 2019 г. при 50.3% към края на същия месец на 2018 година. За същия период средствата, инвестирани в държавите от Европейския съюз, нарастват с 465.7 млн. лв. (13.8%) до 3.844 млрд. лв., като относителният им дял към края на декември 2019 г. е 45.4% при 44.2% в края на декември 2018 година.

Осем български застрахователни брокера се оттеглят от Великобритания

Осем български застрахователни брокера се оттеглят от Великобритания

Сред тях е и лидерът по премиен приход в полза на застрахователи от друга държава

Привлечените средства от застрахователите, към края на 2019-а са 8.476 млрд. лева. Собственият капитал е 2.526 млрд. лв., като нараства с 348.8 млн. лв. (16%) спрямо края на 018 г. (2.177 млрд. лева). Неговият дял в размера на пасивите към края на четвъртото тримесечие на 2019 г. е 29.8% при 28.5% година по-рано.

За същия период застрахователните технически резерви нарастват с 431.8 млн. лв. (9.4%) до 5.042 млрд. лв. при 4.610 млрд. лв. към края на декември 2018 година. Техният дял в размера на пасивите е 59.5% към декември 2019 г. при 60.3% към края на декември 2018 година. Застрахователни технически резерви "Задълженията към резиденти", включени в застрахователните технически резерви, възлизат на 3.648 млрд. лв. към края на четвъртото тримесечие на 2019 г. при 3.176 млрд. лв. към края на 2018 година. Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви към края на декември 2019 г. е 72.4% при 68.9% в края на четвъртото тримесечие на 2018 година.

Задълженията към сектор Домакинства се увеличават с 387.7 млн. лв. (16.4%) до 2.746 млрд. лв. при 2.358 млрд. лв. към края на декември 2018 година. Техният относителен дял в общата сума на застрахователните технически резерви е 54.5% при 51.1% към края на декември 2018 година.

На годишна задълженията към сектор "Нефинансови предприятия" се увеличават със 131 млн. лв. (19.1%) до 816.2 млн. лв. при 685.2 млн. лв. към края на декември 2018 г. и са 16.2% от застрахователните технически резерви при 14.9% към края на четвъртото тримесечие на 2018 година. Задълженията към парично-финансови институции (ПФИ) намаляват с 49.8 млн. лв. (49.9%) до 50 млн. лв. към края на декември 2019 г. при 99.8 млн. лв. към края на четвъртото тримесечие на 2018 година. Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви е 1% в края на декември 2019 г. при 2.2% към края на декември 2018 година