Повишаване на спестяванията под формата на депозити въпреки ниската доходност, забавяне на кредитирането и затягане на изискванията за отпускане на нови заеми - това са основните тенденции в банковия сектор за третото тримесечие на 2020 година, очертани в новия "Икономически преглед" на Българската народна банка (БНБ).

Докато през следващите месеци лихвите по влоговете ще останат ниски, то от финансовата институция очакват тези по кредитите да започнат да растат основно заради очакваното увеличаване на необслужваните такива след изтичането на мораториума върху плащанията.

По-малко потребление, повече спестявания

От началото на годината в резултат на ограниченото потребление и отлагането на покупки, както и заради застиналата инвестиционна активност, от БНБ отчитат стабилен растеж на спестяванията на домакинствата, както и на нефинансовите предприятия.

За периода между януари и август влоговете в банките на неправителствения сектор са се увеличили с близо 9% при ниво от 8,7% към края на миналата година.

"Неблагоприятните условия на пазара на труда, изразяващи се в забавяне на растежа на доходите от труд и увеличение на безработицата, както и по-ниските приходи от печалби на фирмите през второто тримесечие на годината не се отразиха съществено на годишния растеж на депозитите в резултат на увеличените спестявания поради невъзможност за извършване на някои потребителски и инвестиционни разходи в условията на извънредното положение в страната", се казва в анализа на централната банка.

В края на настоящата година, както и в началото на 2021 година прогнозите са за запазване на значителния темп на нарастване при влоговете в банките.

Значително забавяне на кредитирането и по-строги изисквания на банките

За разлика от депозитите, през последните няколко месеца кредитирането се свива осезаемо. Основните причини за това са две - от една страна по-плахото потребление, а от друга - затягането на условията за отпускането на нови заеми от страна на банките. От обявяването на извънредното положение насам кредитирането забавя растежа си, като към август той възлиза на 4,3% на годишна база при 7,4% в края на миналата година.

"Влошената макроикономическа среда, по-слабото вътрешно и външно търсене на стоки и услуги и несигурността относно бъдещите доходи на домакинствата и печалби на фирмите във връзка с пандемията от COVID-19 имаха ограничаващ ефект върху търсенето на кредити от страна на частния сектор", посочват от БНБ.

Успоредно с това от институцията регистрират затягане на кредитните стандарти и условията по кредитите поради влошената макроикономическа среда и по-ниската склонност на банките да поемат риск.

До някаква степен през последните няколко месеца растежът на кредитирането е подкрепен от възможността за разсрочване на задължения към банките. Това означава, че след отпадането му през октомври може да се очаква допълнително забавяне в този сегмент в краткосрочен план.

"Към август 2020 година растежът на кредита за нефинансовите предприятия се забави до 2,2% на годишна база (5,9% през декември 2019 година). При кредита за домакинства също се запази тенденцията от март 2020 година към забавяне на годишния растеж, който през август възлезе на 7,4% (9,5% в края на 2019 година) и остана по-висок от растежа на кредита за нефинансовите предприятия", казват още от БНБ.

При домакинствата по-значително е свиването на потребителските заеми в сравнение с жилищните. Това е обяснимо и от факта, че именно при потребителските кредити банките са направили най-значителни промени в изискванията към кредитополучателите, включително такива за обезпечение, премия за по-рискови заеми, максимален размер и срок на кредита и допълнителни такива.

"С изтичането на сроковете за отсрочване на кредитните задължения, заявени от фирмите и домакинствата по линия на частния мораториум, може да се очаква повишение на дела на необслужваните заеми в портфейлите на банките, което също е потенциален фактор за ограничаване на предлагането и продължаващо затягане на кредитната политика", се посочва още в анализа.

Ниска доходност по депозитите, покачване на лихвите по заемите

Въпреки че при депозитите лихвите достигнаха рекордно ниски нива, а при фирмените такива - дори отрицателни стойности, от БНБ не очакват да има съществени промени по тях до края на 2020 година и поне до края на първото тримесечие на следващата година. За сметка на това може да се очаква покачване при тези по кредитите.

"Вероятно е икономическите ефекти от пандемията от COVID-19 върху лихвените проценти по кредитите да се проявят с известено забавяне след изтичането на периода по частния мораториум за отсрочване на задължения на клиентите на банките върху плащанията по кредити", става ясно от документа.

До края на март 2021 година от БНБ очакват доходността при влоговете да остане ниска заради ръста на привлечените от банките средства и високата ликвидност на системата.

"След изтичането на сроковете за отсрочване на задължения, заявени от фирмите и домакинствата по линия на частния мораториум, може да се очаква известно повишение на лихвените проценти по кредитите вследствие на нарастване на необслужваните кредити в портфейлите на банките и по-ниската им склонност да поемат кредитен риск", казват още от БНБ.