Увеличение на средния лихвен процент по кредитите на бизнеса отчита в редовната си лихвена статистика за януари Българската народна банка.

 • При кредитите в размер на до 1 млн. евро, договорени в левове, увеличението е с 0,11 процентни пункта до 3,35%.
 • При кредитите в размер на над 1 млн. евро, договорени в левове, увеличението е с 0,55 процентни пункта до 3,61%.
 • При кредитите в размер на до 1 млн. евро, договорени в единната валута, повишението е с 0,17 пр.п. до 4,17%.
 • При евровите кредити над 1 млн. евро повишението е с 0,22 пр.п. до 4,13%.

През януари средният лихвен процент по овърдрафта в левове нараства с 0,07 пр. п. до 2,74 на сто, а по овърдрафта в евро - с 0,33 пр. п. до 3,71 на сто.

 • Обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се понижава с 15% до 347,3 млн. лв., а по кредитите над 1 млн. евро - с 44,9% до 476,7 млн. лв. При обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в левове се наблюдава намаление с 27,1% до 358,2 млн. лв.
 • Обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, нараства с 27,1% до 72,6 млн. лв., а по тези над 1 млн. евро - с 37,7% до 917,4 млн. лв. При обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в евро се наблюдава увеличение с 46,4% до 683,3 млн. лв.
С малки изключения банковите такси се повишават, но една услуга стана безплатна

С малки изключения банковите такси се повишават, но една услуга стана безплатна

Онлайн услугите поскъпват незначително и остават по-евтината алтернатива на посещението в банковия клон

Има промени и при депозитите на бизнеса:

 • През януари в сравнение с декември 2022 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет на бизнеса (ДДМ) в левове се увеличава с 0,04 пр. п. до 0,47 на сто, а по тези в евро - отново с 0,47 пр. п. до 0,95 на сто.
 • Средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове се повишава незначително до 0,01 на сто, а по тези в евро нараства с 0,01 пр. п. до 0,02 на сто.
 • Обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове се увеличава през януари с 37,4 на сто (63,6 млн. лв.) до 234 млн. лв., а по тези в евро намалява с 6,7 на сто (21,9 млн. лв.) до 303,9 млн. лв.

Какво се случва с домакинствата

 • През януари 2023 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление на домакинствата в левове се понижава с 0,71 пр. п. до 8,93 на сто, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити - с 0,71 пр. п. до 9,45 на сто.
 • При жилищните кредити в левове, средният лихвен процент се увеличава с 0,01 пр. п. до 2,61 на сто, а ГПР по тези кредити спада с 0,04 пр. п. до 2,82 на сто.
 • Средният лихвен процент по другите кредити в левове на работодатели и самонаети лица запазва нивото си от 3,17 на сто. През януари средният лихвен процент по кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове се увеличава с 0,11 пр. п. до 20,52 на сто.

Обемът на новия бизнес по кредитите за потребление на домакинствата в левове нараства през януари с 16,7 на сто до 591,2 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране - с 26,8 на сто до 110 млн. лв.

При жилищните кредити в левове обемът на новия бизнес се понижава с 23,2 на сто до 480,7 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране се повишава с 4,1 на сто до 169,4 млн. лв.

Потребителските кредити могат да поскъпнат двойно тази година

Най-масовият кредит у нас може да поскъпне двойно до края на годината

Прогнозата на кредитен консултант

Обемът на новия бизнес по другите кредити в левове спада със 17 на сто до 17,6 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране - с 6,2 на сто до 4,5 млн. лв. Обемът на новия бизнес по другите кредити в левове на работодатели и самонаети лица намалява със 17 на сто до 15,7 млн. лв.

Това е ефектът върху спестяванията през януари:

 • Средният лихвен процент по депозитите на домакинствата с договорен матуритет в левове спада с 0,05 пр. п. до 0,29 на сто, а по тези в евро - с 0,39 пр. п. до 0,88 на сто.
 • Средните лихвени проценти по депозитите, договорени за ползване след предизвестие в левове и в евро, запазват нивата си съответно от 0,11 на сто и 0,16 на сто.