Европейският законодателен акт за климата превръща постигането на целта на ЕС в областта на климата за намаляване на емисиите на ЕС с най-малко 55% до 2030 г. в правно задължение. Страните от ЕС работят по ново законодателство, за да постигнат тази цел и да направят ЕС климатично неутрален до 2050 г.

Въвеждането на възобновяеми енергийни източници е част от План REPowerEU.

REPowerEU, който се изпълнява от май 2022 г., помага на ЕС да:

  • пести енергия
  • произвежда чиста енергия
  • диверсифицира енергийните доставки

Като цяло, законодателството на ЕС опитва да улесни максимално и изпълнението на проекти, свързани с изграждането на централи за енергия от възобновяеми източници.

Националният план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) на Република България определя, че до 2030 г. делът на енергията от възобновяеми източници (ВИ) в брутното крайно потребление на енергия трябва да е в размер на 27.09%.

За постигане на националната цел за дял на енергията от ВИ в брутното крайно потребление на енергия до 2030 г. (27.09%) в Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021-2030г. е прогнозирано следното разпределение по сектори:

  • 30.33% дял енергията от ВИ в сектор електрическа енергия.
  • 42.60% дял енергията от ВИ в сектор топлинна енергия и енергия за охлаждане.
  • 14.2% дял енергията от ВИ в сектор транспорт.

В отговор на все по-актуалната за бизнеса тема за инвестиции във възобновяеми енергийни източници Обединена българска банка предлага инвестиционен кредит до 600 000 лева/300 000 евро за изграждане/покупка на фотоволтаични инсталации.

Кой може да се възползва?

Инвестиционният кредит от ОББ за изграждане/покупка на фотоволтаични инсталации в размер до 600 000 лева/300 000 евро е насочен към юридически лица, регистрирани съгласно българското законодателство, както и лица, упражняващи свободни професии и земеделски производители, с годишен оборот до 2 млн. лв. Банката може да финансира до 90% от стойността (без ДДС) на проекта или до 100% от стойността (без ДДС) на проекта при участие в грантови програми на ЕС.

Инвестиционният кредит е предназначен за финансиране на изграждане/покупка на фотоволтаична инсталация с до 500 kW мощност за производство на електроенергия за собствено потребление и/или продажба.

Срокът на изплащане на кредита е до 120 месеца, гратисният период е до 9 месеца, а погасяването става на равни месечни вноски по главница и съответната за периода лихва върху остатъка по главницата.

Сред характеристиките на кредита са:

  • Висок процент на финансиране
  • Дълъг срок на изплащане - до 120 месеца
  • Без ограничение в начина на използване на произведената електрическа енергия - за собствено потребление и/или продажба

Такава инвестиция може да предостави на кредитополучателя както възможност да произвежда необходимата за собствените му нужди енергия, така и да получава доход чрез продажба на генерираната от фотоволтаичната инсталация електроенергия. По този начин, разбира се, се подпомага и процесът по енергийна трансформация.

При нужда от консултация или въпроси можете да се свържете с нашите експерти в Микро бизнес центровете на ОББ в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Хасково, Плевен, Стара Загора, Пазарджик, Велико Търново, Добрич, Сливен, Благоевград и Враца.

Статията е финансирана от ОББ.