Общо 1306 проектни предложения са получени в Министерството на икономиката и енергетиката за кандидатстване по втората фаза на схемата за безвъзмездна помощ „Конкурентоспособност" преди изтичането на крайния срок. Втората фаза на Грантовата схема стартира на 29 декември 2006 г. и общият й бюджет е 10 млн. евро.

Следващата седмица започва работа Оценителна комисия, която ще класира кандидатите, след което докладът на комисията ще бъде внесен в Представителството на Европейската Комисия в България за окончателно одобрение.

Схемата е част от по-големия проект на МИЕ по програма ФАР „Подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия", който се управлява от МИЕ в качеството си на Изпълнителна агенция по програма ФАР.

Тя е насочена към българските малки и средни предприятия (МСП) от производствения сектор. Чрез нея предприятията ще получават финансова подкрепа в три направления: обновяване на технологичното оборудване; получаване на консултантски услуги и професионално обучение за персонала на предприятията.

Предприятията кандидатстват за безвъзмездна помощ в размер не по-малко от 10 000 евро и не повече от 50 000 евро. Размерът на предоставената безвъзмездна помощ не може да надхвърля 65% от общата стойност на проекта.

В рамките на грантова схема «Конкурентоспособност» са обособени три компонента, по които МСП могат да искат безвъзмездна помощ в следните размери:

За «Консултантски услуги» - не по-малко от 2 000 и не повече от 15 000 евро.

За «Инвестиционна подкрепа» - не по-малко от 5 000 и не повече от 50 000 евро.

За «Професионално обучение» - не по-малко от 2 000 и не повече от 10 000 евро.

Кандидатстващите предприятия могат да правят комбинации между отделните компоненти или да изберат само един от тях. Важно условие е да са спазени изискванията за минимален и максимален размер на безвъзмездната помощ. Единственият компонент, който не може да бъде избиран самостоятелно е «Професионално обучение».