През четвъртото тримесечие на 2018 г. броят на безработните лица в България е 154.1 хиляди, от които 88.2 хил. (57.2%) са мъже и 65.9 хил. (42.8%) - жени. Коефициентът на безработица е 4.7%, съответно 4.9% за мъжете и 4.3% за жените.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 г. коефициентът на безработица намалява с 0.9 процентни пункта, като при мъжете този коефициент намалява с 0.7 процентни пункта, а при жените - с 1.4 процентни пункта, показват резултатите от наблюдението на работната сила на Националния статистически институт.

От всички безработни лица 13.5% са с висше образование, 50.1% - със средно, и 36.4% - с основно или по-ниско образование.

През четвъртото тримесечие продължително безработни (от една или повече години) са 95.7 хил., или 62.1% от всички безработни. От общия брой на безработните лица 26 хил., или 16.8%, търсят първа работа.

През четвъртото тримесечие общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3 148.9 хил., като от тях 1 695.3 хил. са мъже и 1 453.6 хил. - жени. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 52.5%, като при мъжете този дял е 58.9%, а при жените - 46.6%.

През четвъртото тримесечие на 2018 г. 2 003.6 хил. души, или 63.6% от всички заети, работят в сектора на услугите, 951.6 хил. (30.2%) работят в индустрията и 193.6 хил. (6.1%) - в селското, горското и рибното стопанство.

От всички заети 3.5% (109.8 хил.) са работодатели, 7.2% (225.5 хил.) - самостоятелно заети лица (без наети), 88.6% (2 790.6 хил.) - наети лица, и 0.7% (23.0 хил.) - неплатени семейни работници. От общия брой на наетите лица 2 102.0 хил. (75.3%) работят в частния сектор, а 688.6 хил. (24.7%) - в обществения.