Войната между Русия и Украйна несъмнено ще породи огромни промени, както в енергийната обезпеченост на Европа, така и в осигуряването на ключови първични суровини за развитието на икономиката й. Свидетели сме на цялостно геополитическо преначертаване на основни пазари. Това се казва в доклада "Ресурсната независимост на България в условията на следвоенна икономика", изготвен от експертите от Съвета по икономически и публични политики.

В новата ситуация и очакваното бъдещо развитие на Европа, българската минна индустрия е в много добра стартова позиция и е необходимо максимално добре и навременно да се възползва от възможността да разширява капацитета си, като разработва нови находища, привлича стратегически партньори и увеличава дела си в преработката на суровини към продукти с по-висока добавена стойност за индустрията.

В България минно-добивната индустрия има голям неизползван потенциал за растеж и ускоряване на социално-икономическото развитие на страната. В страната функционира най-голямото предприятие в Югоизточна Европа за металургична преработка на медни концентрати ("Аурубис").

Също така страната има значителен потенциал за проучване на ресурси като нефт, природен газ, волфрам, както и широка палитра от скално-облицовъчни материали (над 170 вида, от които се експлоатират около 10). А ресурси като мед, олово, цинк, злато, и др. са в "сърцевината" на зависимостта на европейската аутомотив и аероспейс индустрия.

В България минерално-суровинната индустрия е структороопределящ отръсъл, който осигурява приблизително 5% от брутния вътрешен продукт на страната (БВП), като е и основен двигател за доброто социално и икономическо развитие на редица региони и местни икономики.

България е на трето място по добив на мед и на четвърто място по добив на злато в Европа. Това й отрежда водещо място в европейския рудодобив (по данни на Българска минно-геоложка камара за 2021 г.).

Войната между Русия и Украйна, която най-вероятно ще донесе след себе си трайни негативни промени в икономическите отношения между Русия и Европа, ще окаже значително въздействие и върху веригите на доставки в минната индустрия, смятат експертите от Съвета по икономически и публични политики.

Русия е сред първите три държави по добив на злато и метали от платиновата група, както и основен източник на никел в световен мащаб.

Страната е водещият в света доставчик на паладий с пазарен дял от 40%, като доставя също така 10% от никела в света и 6% от алуминия (по данни от KPMG от 2016 г.). Освен това страната е ключов доставчик на въглища за европейските пазари - от август обаче вносът ще бъде прекратен.

Що се отнася до Украйна, очаква се да има нарушаване на доставките на въглища, желязна руда и уран. Един негативен пример за въздействието на войната върху минната индустрия е фактът, че веднага след началото й Arcelor Mittal преустанови дейността си в подземни мини за желязна руда в Украйна, като същевременно забави производството в стоманодобивния завод в Кривой рог.

Очаква се също така конфликтът да повиши цените на енергията в средносрочен и дългосрочен план. Всички промишлени дейности ще бъдат засегнати от това увеличение, включително добивните предприятия от минния сектор.