Годишните данни на НСИ за развитието на пазара на труда през 2017 г. потвърждават предварителните оценки за продължаващо подобрение в големи части от страната. Наред с рекордния коефициент на заетост от 66,9% на национално ниво, за пръв път в страната няма област със средногодишен коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години под 55%.

Въпреки тези положителни новини, обаче, някои от най-трайно наложените регионални дисбаланси са все още ясно видими. Увеличението на броя на заетите през 2017 спрямо 2016 г. е концентрирано предимно в южната част на страната, като за всеки 4 работни места там е разкривано само едно на север от Стара планина.

Най-голям абсолютен ръст на броя на заетите се наблюдава в област Пловдив (33 хиляди души), следвана от област Стара Загора и столицата (по 16 хиляди души), а най-голям спад - в областите Хасково (-2 хиляди души), Габрово (-1,5 хиляди души) и Видин (-1,4 хиляди души). Коефициентът на заетост на населението на възраст 15-64 години се увеличава в почти всички области на страната с изключение на Габрово и Видин, където е отбелязан минимален спад, а без особена промяна остава показателят за Варна и Сливен.

Въпреки относително по-добрата 2017 г., е очевидно, че пазарът на труда в някои региони на страната продължава да изпитва проблеми. Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Разград и Сливен са не само областите с по принцип най-нисък коефициент на заетост на населението в работоспособна възраст, но и са сред малкото, които все още не са достигнали предкризисните нива на този показател. Към тази група можем да добавим и Силистра с уговорката, че регистрираната през 2017 г. заетост от 57%, макар сред най-ниските в страната, е всъщност рекордна за областта.

Приложената карта дава възможност за проследяване на тези процеси в годините от 2008 г. насам. Вижда се, че макар вече в страната да няма области, които да "светят в червено" (т.е. да регистрират коефициент на заетост на населението в трудоспособна възраст под 55%), общата картина на "наситен юг" и "блед север" продължава да е валидна.