Държавен фонд „Земеделие" - Разплащателна агенция преведе 787 388 лева на Местни инициативни рибарски групи (МИРГ) за 10 проекта по мярка "Развитие на рибарските области" от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство" .

В изпълнение на местните стратегии за развитие осем групи получиха окончателно плащане в размер на общо 297 679 лв. за изпълнени проекти в подкрепа на рибарските общности. Сред реализираните идеи са интернет страница за алтернативен туризъм в различни региони, разнообразяване и популяризиране на туристическите продукти и услуги, промотиране на продукти от риболов и аквакултура, подобряване на достъпа до крайбрежни зони и създаването на места за отдих и развлечение, както и подобряването на качеството на живот на децата от рибарски области чрез развитие на морски спортове.

На две рибарски групи с одобрени проекти по мярката е преведен аванс от общо 489 709 лв. По единия проект в Бяла ще бъде извършена реконструкция на летния театър, другата група работи по инициативи за опазване на природата.

Безвъзмездната финансова помощ за тези проекти е в размер на 100% от одобрената субсидия, от които 75 на сто се осигуряват от ЕФР, а 25 на сто от държавния бюджет.

ДФЗ подпомага унищожаване на стари кораби

Собствениците на пет кораба получиха общо 236 093 лв. субсидии по мярка „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности" от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство".

Безвъзмездната помощ се дава като премия на собственици на излезли от употреба риболовни кораби. ДФ „Земеделие"-РА финансира по мярката дейности за прекратяване на стопанския риболов, извършван в акваторията на Черно море. Корабите са нарязани на скрап от лицензирана компания за търговия с отпадъци, с която собствениците имат сключени договори.

Мярката има компенсаторен характер и се финансира от Европейския фонд за рибарство (ЕФР) и националния бюджет в съотношение 85% към 15%. Премиите могат да бъдат до 100% от стойността на проекта и се отпускат за кораби, които са на не по-малко от 10 години. Изплащането на безвъзмездната финансова помощ е еднократно за един риболовен кораб за целия програмен период.