На сайта на Държавния фонд „Земеделие" е публикувана  актуалната информация я за изпълнението на схемите и мерките за директно подпомагане на земеделските стопани у нас.

Схема/мярка

Брой подадени заявления

Брой обработени заявления

Одобрени средства в лева

Схема за единно плащане на площ

84 078

83 978

904 653 555.23

Мярка 211 „Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони"

27 081

26 852

48 696 958.05

Мярка 212 „Плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райони"

11 227

11 103

15 751 184.68

Мярка 214 „Агроекологични плащания"

2 630

2 451

52 317 476.62

Мярка 212 „Плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райони"

3 683

3 309

6 620 632.64

Схема за национални доплащания за тютюн - необвързана с производството

41 870

40 849

72 718 368.25

Схема за национално доплащане за животни, необвързани с производство

8 015

7 998

61 657 793.50

Схема за национално доплащане за животни, обвързани с производство

6 046

6 038

30 179 972.48

Схема за национално доплащане за крави с бозаещи телета

3 550

3 548

4 462 977.40

Схема за поддържане на производството на краве мляко в икономически уязвими ферми

3 425

3 424

15 001 721.16

Схема за поддържане на производството на краве мляко в необлагодетелствани райони

1 425

1 424

9 252 557.03

Схема за поддържане на производството на краве мляко в нитратно уязвими зони

649

649

12 624 706.92

Схема за отглеждане на овце майки и кози майки в икономически уязвими общини в Южна България

922

915

749 941.39

Схема за отглеждане на овце майки и кози майки в необлагодетелствани райони

1 601

1 589

1 003 280.80

Схема за специфично подпомагане на производителите на плодове и зеленчуци

435

435

14 148 653.52

ОБЩО

 

 

1 249 839 779.67

Разликите между подадените и изплaтените заявления се дължат на случаите с установени нередности, които изискват допълнителна проверка. След приключването на Кампанията за директни плащания 2012, на 30 юни 2013 г., фонд "Земеделие" ще предостави разширен отчет и съпоставка с предходните кампании. Тогава ще са готови и окончателните данни от приема на заявления за 2013 година.