През 2021 г. нетният предприемачески доход в селското стопанство достига 3.260 млрд. лв. и се увеличава спрямо предходната година с 35.1%. , отчита Националният статистически институт (НСИ). Темпът на нарастване е почти същият като регистрираното увеличение на смесения доход, който възлиза на 4.935 млрд. лв. и е с 34.6% по-висок спрямо предходната година. Увеличението е в резултат на ръста на произведената в селското стопанство през 2021 г. брутна добавена стойност спрямо предходната година.

През изминалата година бруто образуването на основен капитал в селското стопанство се равнява на 871.7 млн. лв. и се увеличава спрямо предходната година с 2.1 на сто.

По-голямата част от него - 800.7 млн. лв. (91.9%), представлява бруто образуване на основен капитал в неселскостопански продукти, от които в селскостопански машини, оборудване и транспортни средства - 581.7 млн. лв. (дял от 66.7%), и в сгради - 216.5 млн. лв. (дял от 24.8%).

Бруто образуването на основен капитал в селскостопански продукти (трайни насаждения и селскостопански животни) през 2021 г. е 71 млн. лева.

Стойността на крайната продукция,

произведена в селското стопанство в България през 2021 г., нараства с 37% спрямо предходната година до 10.776 млрд. лева.

С 54% на годишна база се увеличава стойността на продукцията от растениевъдството и достига до 8.065 млрд. лв., а тази на продукцията от животновъдството възлиза на 1.962 млрд. лв. и остава на нивото от предишната година.

През 2021 г. стойността на крайната продукция, произведена в селското стопанство, възлиза на 10.776 млрд. лева. Това е с 37% повече в сравнение с предходната година. Увеличението е в резултат както на ръст в обемите на произведените количества с 18%, така и на увеличението на цените с 16.1% спрямо 2020 г.

Снимка 590581

Източник: НСИ

През 2021 г. преобладаващата част от продукцията в растениевъдството (86.9%) е от зърнени и технически култури, чиято стойност се изчислява съответно на 4.429 млрд. лв. и 2.578 млрд. лева.

В сравнение с 2020 г. стойността на продукцията, произведена от растениевъдството, е по-висока с 54%, което е в резултат както на ръст в обемите - с 26%, така и на увеличение на цените - с 22.2 на сто.

Ръстът в обемите на растениевъдната продукция през 2021 г. се дължи на увеличеното производство на зърнените и техническите култури в резултат на благоприятните климатични условия.

Българското селско стопанство след влизането в ЕС: Какво стана?

Българското селско стопанство след влизането в ЕС: Какво стана?

Стана част от 500-милионен пазар - големи възможности и огромна конкуренция

Спрямо 2020 г. стойността на продукцията от животновъдството е на същото ниво, като се наблюдава незначително намаление на обемите - с 0.2%, което се компенсира от увеличението на цените - с 0.2%.

Стойността на продукцията от отглеждането на селскостопански животни е 966.1 млн. лв. (49.2% от продукцията в животновъдството), докато стойността на произведените животински продукти се равнява на 996.5 млн. лв. (50.8% от продукцията в животновъдството).

В сравнение с 2020 г. стойността на отглеждането на селскостопански животни намалява с 2.2% в резултат на намалението на цените с 5.0%, което не може да бъде компенсирано от нарастването на обемите - с 2.9%. Стойността на произведените животински продукти спрямо предходната година отбелязва увеличение с 2.3%, което е в резултат на ръст на цените - с 5.8%, докато обемите спадат с 3.3%. 

Снимка 590582

Източник: НСИ

В сравнение с 2020 г. стойността на селскостопанските услуги се повишава с 18.3%, докато стойността на продукцията от второстепенни неселскостопански (неотделими) дейности намалява с 0.9 процента.

През 2021 г. стойността на вложените в селското стопанство средства за текущо потребление се равнява на 5.612 млрд. лв., което е с 26.2% повече спрямо предходната година. Увеличението се дължи на ръст както в обемите - с 13.3%, така и на цените - с 11.4 на сто.

Защо е добре да се инвестира в селско стопанство у нас?

Защо е добре да се инвестира в селско стопанство у нас?

Обяснението на експертите

Спрямо 2020 г. се наблюдава увеличение на всички вложения за текущо потребление без ветеринарномедицинските продукти, където е отчетено намаление с 0.4%, дължащо се на спад в обемите с 2.6%. Най-голям ръст е отбелязан при минералните торове в резултат на увеличение както на обемите - с 14.9%, така и на цените - с 41.9 на сто.

Създадената през 2021 г. брутна добавена стойност в селското стопанство се равнява на 5.163 млрд. лева. Тя е с 51% повече спрямо предходната година. Увеличението се дължи на значителния ръст на обемите - с 24.2%, и увеличението на цените - с 21.6% на годишна база.