През първите три месеца на 2021 г. брутният вътрешен продукт на България се свива с 1,8% спрямо същия период на миналата година, показват сезонно изгладените данни на Националния статистически институт. Спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. се отчита повишение от 2,5%.

През първото тримесечие на 2021 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност се понижава с 1,7%. Спадът на брутната добавена стойност се определя от регистрираното намаление при: Култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинствата като работодатели; недиференцирани дейности на домакинствата по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби - 7,3%, Добивна промишленост; преработваща промишленост, производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива, доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване - 6,0%, Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство - 5,8%, Строителство - 3,6%.

По отношение на компонентите на крайното използване влияние за регистрирания икономически спад има износът на стоки и услуги - с намаление от 5,9%. Вносът на стоки и услуги се увеличава с 1,9% в сравнение с първото тримесечие на 2020 година.

Спрямо първото тримесечие на 2020 г. крайното потребление нараства с 2,1%, докато бруто капиталообразуването намалява с 2,0%. Износът на стоки и услуги повишава равнището си спрямо предходното тримесечие според сезонно изгладените данни с 6,7%, а вносът на стоки и услуги - с 2,7%.

През първото тримесечие на 2021 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 2,2% и запазва равнището си спрямо същото тримесечие на предходната година. Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0,6 процентни пункта до 26,5%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в най-големия сектор на икономиката - този на услугите, се увеличава до ниво от 71,3% при 70,7% през съответния период на предходната година.

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт през първото тримесечие на 2021 г. възлиза на 27 054 млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 3 912 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1,622815 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 16 671 млн. долара и съответно на 2 411 долара на човек от населението. Преизчислен в евро, БВП е съответно 13 833 млн., като на човек от населението се падат 2 000 евро.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през първото тримесечие на 2021 г. възлиза на 23 128 млн. лв. по текущи цени.