През третото тримесечие на 2016 г. безработните лица са 229 хилядие души, а коефициентът на безработица е 7 на сто. В сравнение с третото тримесечие на 2015 г. броят на безработните лица намалява с 50.3 хил., а коефициентът на безработица - с 1.3 процентни пункта.

Това показват резултатите от наблюдението на работната сила през третото тримесечие, извършено от Националния статистически институт.

През същия период безработицата намалява и при мъжете, и при жените, като коефициентът на безработица достига 7.4% за мъжете и 6.5% за жените. От общия брой на безработните лица през третото тримесечие на 2016 г. 130.1 хил. (56.8%) са мъже и 98.9 хил. (43.2%) - жени.

От всички безработни 14.2% са с висше образование, 50.3% - със средно, и 35.5% - с основно и по-ниско образование.

През третото тримесечие общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години е 3 052.7 хил., от които 1 623.7 хил. са мъже и 1 429.1 хил. са жени. От заетите лица 63.5% работят в сектора на услугите, като броят им достига 1 939.1 хиляди. В индустрията са заети 893.5 хил. души, (29.3% от всички заети лица), а в селското, горското и рибното стопанство - 220.1 хиляди (7.2%).

От всички заети 3.5% (105.6 хил.) са работодатели, 7.6% (232.7 хил.) - самостоятелно заети (без наети лица), 88.4% (2 697.3 хил.) - наети лица, и 0.6% (17.2 хил.) - неплатени семейни работници.

От наетите лица 2 010.2 хил. (74.5%) работят в частния сектор, а 687.1 хил. (25.5%) - в обществения. В сравнение с третото тримесечие на 2015 г. броят на наетите лица намалява и в двата сектора - с 1.0% в частния и с 0.6% в обществения сектор.

С временна работа са 140.9 хил. от всички наети лица, или 5.2 на сто.