Публикуваните днес данни на Националния статистически институт дават като че ли първите сигнали за излизане на икономиката от продължаващия от година и половина период на дефлация.

Цените на производител през ноември 2016 г. нарастват с 0.5% спрямо предходния месец. По-високи цени са регистрирани в добивната промишленост - с 6.4%, в преработващата промишленост и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - по 0.3%.

По-съществено увеличение на цените в преработващата промишленост се наблюдава при производството на основни метали - с 5.9%, при производството на тютюневи изделия - с 0.9%, и при производството на превозни средства, без автомобили - с 0.6%, а намаление е регистрирано при обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 1.2%.

На годишна база, в сравнение със същия месец на 2015 г., общият индекс на цените на производител през ноември няма изменение. Увеличение на цените е отчетено в добивната промишленост - с 8.9%, и в преработващата промишленост - с 0.6%, а намаление е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3%.

В преработващата промишленост по-съществено увеличение на цените се наблюдава при производството на основни метали - с 8.5%, при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 2.2%, и при производството на напитки - с 1.9%, а намаление е регистрирано при производството на химични продукти - с 2.9%, и при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 2.5%.