Почти половината от работещите у нас са заети в областта на търговията, транспорта, хотелиерството и ресторантьорството или индустрията.

Тези две групи икономически дейности допринасят и в най-голяма степен за генерирането на брутния вътрешен продукт (БВП), като брутната добавена стойност, създавана от първата, възлиза на 23,6% от общата за страната, а създадената от втората е с дял от 20,6%.

Това показват актуални данни на Евростат за производителността по отделните икономически дейности в Европейския съюз (ЕС) към края на 2019 година.

Според данните България е на второ място в Европа по дял на заетостта в областта на земеделието, горското стопанство и риболовът. Тези икономически дейности осигуряват работа на 16,9% от работещите у нас или на всеки шести работещ в страната. По-голям дял на заетите в нея има само в съседна Румъния, като там близо една четвърт от общо наетите са в тази сфера.

За сравнение в страни като Франция и Испания, които традиционно са сред най-големите износители на селскостопански стоки в ЕС, делът на заетите в тази икономическа дейност е осезаемо по-нисък - съответно 2,6% и 3,8%.

Икономиката на София: половината износ и преки чуждестранни инвестиции за България са в столицата

Икономиката на София: половината износ и преки чуждестранни инвестиции за България са в столицата

ИКТ секторът вече отговаря за 15% от местната икономика, но лидерите все още са други

Според изчисленията на Евростат независимо от голямата концентрация на заетостта в земеделието и рибарството, тази сфера се оказва най-непродуктивната у нас заедно с изкуството и развлекателната индустрия - едва 3,7% от брутната добавена стойност към икономиката.

Същата тенденция се вижда и в Румъния, където вторият по значение за пазара на труда сектор генерира едва 4,5% от брутната добавена стойност. 

Съвсем по различен начин изглеждат нещата в областта на недвижимите имоти. В тази група са едва 0,7% от общо заетите на пазара на труда.

Там обаче разликата между броя на заетите и генерираната брутна добавена стойност е положителна, като тази дейност допринася за 10,4% от общата и изпреварва създадената стойност от финансовите и застрахователни услуги, от ИКТ сектора, както и от строителството.

Останалите две групи дейности, при които делът на добавената стойност надвишава този на заетостта са именно информационните и комуникационните технологии и финансовите услуги, които допринасят за съответно 7,6 и 5,8% от брутната добавена стойност.

Може да се каже, че в България сектора на информационните и комуникационните технологии е един от тези с най-голяма производителност в целия ЕС.

Страната ни е на трето място заедно с Естония до дял на брутната добавена стойност на тази дейност към икономиката. Преди нас са само Швеция със 7,7% такава, а лидер е Ирландия с 14,9% добавена стойност при едва 4% от заетостта в ИКТ сектора.