В четири от секторите у нас, където заплатите на са най-високи, средното брутно трудово възнаграждение надхвърля 1500 лева. В друга сфера нивото е още по-високо - над 2300 лева. Това показват последните данни на Националния статистически институт (НСИ) за наетите лица и средната брутна работна заплата за периода между юли и септември 2017 година.

Според изчисленията средното ниво на възнагражденията на хората, заети в технологичната сфера и в сектора на далекосъобщенията, е достигнало 2346 лева от 2159 лева за същите месеци на предходната година.

На второ място като най-добре платени за заетите в енергийната индустрия или по-точно в категорията "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразуващи горива". Там средната заплата за третото тримесечие се изчислява на 1728 лева, като за предходната година е в рамките на 1627 лева.

На трето и четвърто място са съответно наетите в компании с бизнес във финансовия и застрахователния сектор и тези, занимаващи се с професионални дейности и научни изследвания. Там средното възнаграждение за периода е съответно 1718 лева и 1538 лева. Малко над 1500 лева е и това в добивната промишленост.

От всички четири сфери обаче единствено в тази на "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" заплащането отчита ръст в сравнение с предходните месеци.

Снимка 322893

Източник: money.bg

Данните на НСИ показват, че от друга страна най-малка е средната заплата в сферата на хотелиерството и ресторантьорството, както и в строителството - съответно 631 лева и 814 лева.

Като цяло показателят през третото тримесечие се е понижил слабо до 1037 лева при 1040 лева за предходното.

Изчисленията на НСИ показват, че наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември намаляват с 30,1 хиляди или с 1,3%, спрямо предходното тримесечие, като достигат 2,31 милиона.

Най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в хотелиерството и ресторантьорството, но това може да се обясни и с края на летния туристически сезон. От друга страна най-голямо увеличение на наетите има в селското, горското и рибно стопанство.