В края на миналата година средната брутна месечна работна заплата в страната мина нивата от 2 000 лева. Според данни на Националния статистически институт (НСИ) през четвъртото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата e 2 123 лв. и нараства спрямо третото тримесечие на 2023 г. с 6.2%.

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2023 г. е 2 098 лв., за ноември - 2 099 лв., и за декември - 2 173 лева.

Интересен факт е, че през четвъртото тримесечие на 2023 г. месечната работна работна заплата в обществения сектор нараства с 14% на годишна база, докато в частния с 12.7% на сто.

Средна брутна месечна заплата през 2023-а в лева в районите

Статистически райони IV м. V м. VI м. VII м. VIII м.  IX м. X м. XI м. XII м.
Северозападен 1 521 1 526 1 517 1 528 1 535 1 641 1 654 1 64 1 716
Северен централен район 1 512 1 512 1 515 1 535 1 534 1 621 1 638 1 632 1 659
Североизточен район 1 699 1 657 1 657 1 679 1 680 1 831 1 812 1 827 1 835
Югоизточен район 1 602 1 606 1 576 1 599 1 616 1 756 1 734 1 723 1 781
Югозападен район 2 553 2 411 2 408 2 479 2 440 2 543 2 602 2 606 2 732
Южен централен район 1 607 1 563 1 556 1 606 1 593 1 711 1 711 1 707 1 733

В кои икономически дейности има ръст на заплатите?

Най-голямо увеличение, според данните, е регистрирано в дейностите "Образование" - с 16,1%, "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 8.3%, и "Операции с недвижими имоти" - със 7.4%.

Спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата нараства с 13%, като най-голямо e увеличението в "Строителство" - с 21.3%, "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 19.9%, и "Транспорт, складиране и пощи" - със 17.2%.

Снимка 653345

Източник: НСИ

В кои професии са регистрирани най-високите възнаграждения?

Само в един от включените в статистиката сектори заплатата надминава 4 000 лева през четвъртото тримесечие на 2023 г. Това е при т.нар. "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко- съобщения" - 4 852 лева. За предходното тримесечие тя е била 4 670 лева.

Дейности в сектора на "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" предлагат месечна заплата от 3 278 лева. Това вторият най-добре платен сектор според статистиката.

В сектора на "Финансови и застрахователни дейности" статистиката сочи, че месечната заплата е 3 086 лева.

На другия полюс - най-нископлатени са наетите лица в дейности като "Хотелиерство и ресторантьорство" - 1 304 лева, "Селско, горско и рибно стопанство" - 1 460 лева и други.

Наети служители

Наетите по трудов договор към края на декември 2023 г. намаляват с 10.5 хил. души, или с 0.5%, спрямо края на септември 2023 г., като достигат 2.29 млн. по предварителни данни на Националния статистически институт.

Най-голям е относителният дял на наетите служители по трудов договор са икономическите дейности "Преработваща промишленост" и "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети" - съответно 19.8 и 16.8%.

Най-голямо намаление на наетите има в икономическите дейности като "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 6.6%, в "Селско, горско и рибно стопанство" - с 5.9%, и "Транспорт, складиране и пощи" - с 1.3%, спрямо третото тримесечие на 2023 г.

Най-голямо увеличение на наетите лица има в дейностите "Култура, спорт и развлечения" - с 1.6%, и в "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 1.5%.