29,25 млрд. евро са преките чуждестранни инвестиции в нефинансовия сектор за 2022 г. според предварителните данни на Националния статистически институт.

Това е с около 1 млрд. евро повече в сравнение с предходната 2021 г. и с почти 4 млрд. евро над постигнатото през предпандемичната 2019 г.

Българският алуминиев производител "Алкомет" планира инвестиции за над 130 милиона лева до 3 години

Най-големият български производител на алуминиеви продукти ще инвестира над 130 милиона лева до 3 години

През 2022 година компанията реализира инвестиция в размер на 27,2 милиона лева и създаде 75 нови работни места

Детайли: През 2022 г. най-голяма е стойността на преките чуждестранни инвестиции в промишлеността - 12,82 млрд. евро. В услугите са влезли 6,83 млрд. евро.

При строителството се отчита спад на годишна база, а най-голям в процентно изражение е скокът при създаването на и разпространението на информация и творчески продукти и далекосъобщенията.

Тенденции: Данните по текущи цени за последните няколко години показват ръст на ПЧИ в повечето икономически дейности с изключение на строителството, професионалните и научни изследвания, административните и спомагателните действия, държавното управление, образованието, хуманното здравеопазване и социалната работа.

Снимка 631989

Източник: НСИ

Процентно ръстът е най-голям при културата, спорта, развлеченията, ремонта на домакински вещи и други дейности - от 74 млн. евро през 2019 г. до 128 млн. евро според първоначалните данни за 2022 г.

ДМА: Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи във всички сектори на икономиката са 27,47 млрд. лева по текущи цени, като отново на първо място е индустрията с над една четвърт от тези пари. Следват услугите, при които обаче разходите за ДМА намаляват в сравнение с 2021 г.

С колко поскъпна земеделската земя през последните 12 години

С колко поскъпна земеделската земя през последните 12 години

Най-скъпата земеделска земя у нас е в Добруджа

Относителният дял на сградите, строителните съоръжения и конструкции сред тези активи намалява, като същата е ситуацията и със земята, машините и транспортните средства.