През третото тримесечие на 2018 г. броят на безработните лица е 168.3 хил., от които 97.2 хил. (57.7%) са мъже и 71.1 хил. (42.3%) - жени. Коефициентът на безработица е 5%, като при мъжете е 5.4%, а за жените - 4.5% и в сравнение със същия период на 2017 г. намалява с 0.8 процентни пункта.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 68.8%, като в сравнение със същото тримесечие на 2017 г. се увеличава с 0.3 процентни пункта. Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 72.5%, като в сравнение със същото тримесечие на 2017 г. намалява с 0.3 процентни пункта. Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 1 244.8 хил., или 27.5% от населението в същата възрастова група. От тях 78.8 хил., или 6.3%, са обезкуражени лица.

От общия брой на наетите 75.9% работят в частния сектор, а 24.1% - в обществения.

Това са данните от регулярното наблюдение на работната сила, осъществявано от Националния статистически институт.

От всички безработни лица 13.7% са с висше образование, 49.2% - със средно, и 37.1% - с основно или по-ниско образование.

През третото тримесечие продължително безработни (от една или повече години) са 105.2 хил., или 62.5% от всички безработни лица. От общия брой на безработните лица 33 хил., или 19.6%, търсят първа работа.

През третото тримесечие общият брой на заетите на възраст 15 и повече навършени години е 3 205.3 хил., като 1 712.2 хил. са мъже и 1 493.2 хил. - жени.

2 006.5 хил. души, или 62.6% от всички заети, работят в сектора на услугите, 974.1 хил. (30.4%) работят в индустрията и 224.7 хил. (7.0%) - в селското, горското и рибното стопанство.

От всички заети 3.6% (116.5 хил.) са работодатели, 7.3% (233.1 хил.) - самостоятелно заети лица (без наети), 88.3% (2 831.9 хил.) - наети лица, и 0.7% (23.9 хил.) - неплатени семейни работници.

От общия брой на наетите лица 2 150.3 хил. (75.9%) работят в частния сектор, а 681.7 хил. (24.1%) - в обществения.

С временна работа са 139.5 хил., или 4.9% от наетите лица.