30 дневен е срокът за плащане на данъка върху доходите, посочен в годишните декларации за облагане на доходите. 16 април беше последната дата за деклариране на доходите на физическите лица от миналата година.

Данъкът може да се плати по 3 начина: с банков превод от произволно избрана банка или на гише на обслужващите НАП банки, разкрити в офисите на агенцията; с пощенски запис или по Интернет с дебитна карта.

При плащане по банков път се попълва преводно нареждане, в което задължително се вписват периода, за който се отнася плащането, код за вид плащане (111213),  три имена и ЕГН на задълженото лице, както и основанието за плащане и входящия номер и датата на декларацията.

Данъчното законодателство приема за дата на плащане датата, на която парите постъпят по сметката на НАП. Препоръчва се банковият превод да бъде направен  3 дни преди изтичането на 30 дневния срок, за да се избегне евентуално закъснение.

Най-удобният начин за плащане на данъка е по Интернет с дебитна карта. Изисква се регистрация в сайтовете на E-pay (http://www.epay.bg/ ) и на Националната агенция за приходите (http://www.nap.bg/).

Възможно е данъкът върху доходите да бъде платен  и с пощенски запис за плащане към бюджета, който се изпраща до дирекцията/офиса на НАП по постоянен адрес на физическото лице.

В пощенския запис за плащане към бюджета задължително се вписват IBAN сметката на НАП и BIC номер на банката,  код за вид плащане (111213), три имена и ЕГН на задълженото лице, както и основанието за плащане и входящия номер и датата на декларацията.