По предварителни данни на Българската народна банка нетните преките инвестиции в страната за януари - октомври 2018 г., отчетени съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията, възлизат на 842.2 млн. евро (1.6% от БВП ). Те са с 228.7 млн. евро (21.4%) по-малко спрямо тези за януари - октомври 2017 г. (1070.9 млн. евро, 2.1% от БВП) . Само за октомври нетният капиталов поток е положителен - 9.9 млн. евро, при 262.3 млн. евро за октомври 2017 година.

Снимка 396015

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е отрицателен и възлиза на 14.6 млн. евро за периода януари - октомври. Показателят е по-нисък със 170.5 млн. евро от дяловия капитал за януари - октомври 2017 г., който е положителен в размер на 155.8 млн. евро.

Нетните постъпления от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти са 6.2 млн. евро, при 16.8 млн. евро за януари - октомври 2017 г. По страни, най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти имат Русия (3 млн. евро), Германия (0.8 млн. евро) и Украйна (0.7 млн. евро).

Снимка 396016

Най-големите преки инвестиции в страната за януари - октомври са от Холандия (753.6 млн. евро), Германия (111.6 млн. евро) и Белгия (86.2 млн. евро)

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари - октомври е положителен и възлиза на 267.9 млн. евро, при положителна стойност от 293.3 млн. евро за януари - октомври 2017 г. Само за октомври 2018 г. той възлиза на 15.2 млн. евро, при 6.5 млн. евро за октомври 2017 година.