По предварителни данни на Българската народна банка преките инвестиции в страната за януари 2018 г., отчетени съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията, възлизат на 158.8 млн. евро (0.3% от БВП . Те са по-големи с 62.4 млн. евро (64.7%) спрямо януари миналата година (96.5 млн. евро, 0.2% от БВП) .

Нетните постъпления от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти са 0.3 млн. евро, при 0.8 млн. евро за януари 2017 г. По страни, най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти имат Русия (0.3 млн. евро, 95.3% от общия размер за януари 2018 г.) и Кипър (0.1 млн. евро, 20.5% от общия размер за периода).

Най-големите нетни преки инвестиции в страната за януари 2018 г. са от Великобритания (58.8 млн. евро), Холандия (20.8 млн. евро) и Германия (20.1 млн. евро).

Снимка 346569

Източник: БНБ

През януари 2018 година платежният баланс на България е на дефицит в резултат най-вече на разширяване на негативното търговско салдо, показват данните на БНБ.

Балансът по текущата и капиталова сметка на България през януари е отрицателен и в размер на 123,2 млн. евро спрямо излишък за 36,1 млн. евро точно преди година (през януари 2017). В рамките на януари салдото само по текущата сметка е също отрицателно и възлиза на 139,6 млн. евро (0,3% от прогнозния БВП) спрямо дефицит за 42,7 млн. евро (0,1% от БВП) в началото на 2017-а година.

Търговското салдо през януари е отрицателно в размер 292,5 млн. евро спрямо дефицит за 154,8 млн. евро преди година, като износът на стоки се увеличава с 335,3 млн. евро (повишение с 18,4% спрямо януари 2017-а) до 2,1596 млрд. евро, но в същото време вносът нараства с 473 млн. евро (ръст с 23,9% спрямо първия месец на предходната година), достигайки размер от 2,4521 млрд. евро.

Салдо при услугите през януари е положително на сума 111,8 млн. евро спрямо положително салдо за 94,5 млн. евро преди година. Капиталовата сметка е също положителна и в размер на 16,4 млн. евро спрямо позитивен баланс за 68,8 млн. евро през януари 2017 година.

Според данните на БНБ финансовата сметка през януари е положителна от 20,4 млн. евро при минус 45,9 млн. евро точно година по-рано.

През януари резервите на БНБ намаляват с 1,3585 млрд. евро при намаление със 773 млн. евро точно година по-рано.