На база на предварителни данни и оценки Министерството на финансите очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към ноември 2018 г. да бъде положително в размер на 2 811,9 млн. лв. (2,6 % от прогнозния БВП). На месечна база се очаква дефицит за ноември в размер на 32,4 млн. лева.

В структурно отношение салдото по националния бюджет е положително, докато салдото по сметките за средства от ЕС е отрицателно, основно поради по-високите разходи през настоящата година по Оперативните програми, съфинансирани от ЕС.

Приходите и помощите по КФП към ноември се очаква да бъдат в размер на 35 801,8 млн. лв. (93,7 % от годишния разчет), като спрямо същия период на 2017 г. се отбелязва ръст от 3 898,4 млн. лева. Ръстът спрямо предходната година се дължи основно на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 3 451,4 млн. лв. (11,3 %).

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската в бюджета на ЕС) към ноември са в размер на 32 989,9 млн. лв., което е 83,9 % от годишния разчет. За сравнение разходите по КФП за същия период на 2017 г. бяха в размер на 29 517,6 млн. лева. Номиналното нарастване се дължи както на по-високия размер на разходите по националния бюджет, така и на нарастването на разходите по сметките за средства от Европейския съюз.

Ръстът на разходите по националния бюджет се дължи основно на по-високия размер на здравноосигурителните и социалните плащания (базов ефект при разходите за пенсии от увеличението от юли 2017 г. и увеличението на две стъпки през 2017 г. на размера на минималната пенсия от юли и октомври, както и новото увеличение на пенсиите от юли 2018 г.). Както и на по-високите разходи за персонал основно поради увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал в системата на средното образование и др., докато по сметките за средства от ЕС нарастват основно капиталовите разходи.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.11.2018 г. от централния бюджет, възлиза на 994,2 млн. лева.

По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова основа към октомври. е положително в размер на 2 844,3 млн. лева. Размерът на фискалния резерв към 31.10.2018 г. е 11,1 млрд. лева.