Брутните външни активи на България в края на юли 2020-а надхвърлят с 3212.4 млн. евро брутния външен дълг. Нещо повече, те растат по-бързо от външните задължения на икономиката ни. Поради тези причини, независимо от огромния на пръв поглед брутен външен дълг на България (не само на държавата, но и на частния сектор), който в края на юли 2020-а е 35611.5 млн. евро и расте от началото на годината с 433. 3 млн. евро, нетният размер на този дълг е отрицателен - минус 3212.4 млн. евро. При това от началото на годината тази отрицателна стойност почти се е утроила.

Разбира се, в настоящия отчет не се включва заема от 2.5 млрд. евро, който правителството взе на международните пазари. Неговото отражение ще видим в отчетите, които ще се появят в края на годината. Но ако трябва да сме честни, от доста време насам външният дълг на държавата не е водещ в общия размер на брутния външен дълг на страната. И това ясно се вижда от отчетите на БНБ.

Според последния, който е именно за юли 2020-а, брутният външен дълг на сектор Държавно управление е 5681.2 млн. евро (10% от БВП). Спрямо края на 2019 г. (5427.5 млн. евро, 8.9% от БВП) той нараства с 253.7 млн. евро (4.7%). Външните задължения на сектора се повишават с 249.4 млн. евро (4.6%) спрямо юли 2019 г. (5431.8 млн. евро, 9% от БВП).

Външните задължения на сектор Банки са 4415.6 млн. евро (7.8% от БВП). Те се понижават с 485.8 млн. евро (9.9%) спрямо края на 2019 г. (4901.4 млн. евро, 8.1% от БВП). Дългът на сектор Банки намалява с 212.5 млн. евро (4.6%)спрямо юли 2019 г. (4628.1 млн. евро, 7.6% от БВП).

Външните задължения на Други сектори (това са частните компании) са 10 732.9 млн. евро (18.9% от БВП) - близо два пъти повече от тези на държавата. Те намаляват с 268.1 млн. евро (2.4%) спрямо края на 2019 г. (11 001 млн. евро, 18.1% от БВП). Дългът на сектора намалява с 332 млн. евро (3%) спрямо юли 2019 г. (11 064.8 млн. евро, 18.2% от БВП).

И накрая идва най-големия компонент на брутния външен дълг на България. Това е вътрешнофирменото кредитиране - заемите, които чуждестранните фирми собственици (без банките) дават на своите дъщерни дружества в България. Техният общ размер в края на юли е 14 781.9 млн. евро (26% от БВП) - близо три пъти над държавния външен дълг. При това тези вътрешно фирмени заеми нарастват с 933.6 млн. евро (6.7%) в сравнение с края на 2019 г. (13 848.2 млн. евро, 22.8% от БВП). Вътрешнофирменото кредитиране се повишава с 876.5 млн. евро (6.3%) спрямо юли 2019 г. (13 905.4 млн. евро, 22.9% от БВП).

За периода януари - юли 2020 г. полученото външно финансиране е в размер на 3553.3 млн. евро (6.3% от БВП), при 4008.5 млн. евро (6.6% от БВП) за януари - юли 2019 г. От тях 523.2 млн. евро (14.7% от общия размер) са за сектор Държавно управление, 699.7 млн. евро (19.7%) за сектор Банки, 628.4 млн. евро (17.7%) за Други сектори, а 1701.9 млн. евро (47.9%) са вътрешнофирмено кредитиране. До колкото обаче външните задължения на банките и на фирмите намаляват (без вътрешнофирмените дългове), към външни кредитори те явно са погасили повече отколкото са взели.