Фонд на фондовете (ФнФ) подписа на 27 юни договори с Първа инвестиционна банка (ПИБ), Микрофонд и СиС Кредит. Те са избраните за посредници при реализацията на средствата на финансов инструмент "Микрокредитиране със споделен риск". Парите за този финансов инструмент са осигурени от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 (ОПРЧР), съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

ПИБ ще управлява публичен ресурс в размер на 15 млн. лв., като банката е поела ангажимент да осигури допълнителни 4 825 000 лв. частен капитал. По този начин общата сума, която ще достигне до крайните получатели под формата на микрокредити се очаква да е в размер на 19,30 млн. лв.

"Нашата цел ще бъде парите, които ПИБ управлява, да достигнат до максимално голям брой клиенти. Ако приемем, че средния размер на кредитите, които ние ще отпускаме с тези пари, ще е около 30 хил. лева, средствата, които банката ще ангажира и ще управлява по този проект, ще са достатъчни за 650 кредита. Това ще са заеми за малки предприятия, които иначе не могат да получат стандартно банково финансиране. Практиката на ПИБ е показала, че когато финансира един такъв бизнес ефекта от това се разпростира върху още три други малки фирми и се създава една много благоприятна предприемаческа екосистема",обясни изпълнителният директор на ПИБ Севдалина Василева.

На микрофинансиращата институция Микрофонд, ФнФ предоставя за управление 3 млн. лв., като се очаква чрез допълнителния частен ресурс, общата сума насочена към крайните получатели да достигне 3,23 млн. лв.

СиС Кредит, която също ще управлява 2.5 млн. лв., като чрез частно съфинансиране ще осигури на кредитополучателите общо 2,84 млн. лв.

По този начин общите средства, включващи публичния и частния ресурс, които се насочват към пазара са в размер на 25,4 млн. лв. С тях се очаква да бъде предоставено финансиране на 850 стартиращи и социални предприятия.

Средствата, които Фонд на фондовете предоставя, са при нулева лихва, а финансовите посредници прилагат пазарна лихва върху частното съфинансиране. По този начин крайните получатели ще заплащат среднопретеглена лихва, която е значително по-благоприятна от пазарната за сходни кредити.

Размерът на микрокредитите е от 5 000 лв. до 48 895 лв., като заемите могат да са със срок на погасяване до 10 години и до 2 години гратисен период за главницата по кредита.

Целта на инструмента е подобряване на достъпа до финансиране за създаване и развитие на стартиращи предприятия, включително на лица от определени уязвими групи (безработни над 6 месеца, младежи до 29 години вкл. и хора с увреждания) и на социални предприятия.

Чрез финансовия инструмент "Микрокредитиране със споделен риск" ще се подпомагат дейности, свързани с придобиването на материални и нематериални активи; работен капитал във връзка с развитие/разширяване на дейности на предприятието или самонаетото лице; развитието и повишаването на уменията на работниците и служителите, или на предприемача в случай на самостоятелна заетост.