НАП стартира изпълнението на проект „Разработване и внедряване на електронен регистър за обезпечаване на дейността по административното сътрудничество с държавите-членки на ЕС при събиране на публични вземания - Информационна система „Взаимна помощ при събиране".

Проектът е с безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет".

Информационната система цели подобряване на взаимодействието с административните звена в държавите членки на ЕС, обслужването на гражданите и бизнеса чрез бързо проследяване и обработка на публичните им задълженията към други държави-членки на ЕС.
Чрез по-бърза комуникация и отразяване на пълни или частични плащания ще се поддържа актуална и точна информация за размера и погасяването на публични задължения към българския бюджет лица от други държави членки на ЕС.

Бъдещата информационна система ще обслужва дейността на НАП, свързана с обмен на информация между компетентните органи на държавите-членки на ЕС по отношение на следните публични вземания: данъци, включително акцизи, митни сборове и такси, събирани от или за сметка на държавата и общините или за сметка на Европейския съюз; възстановявания, интервенции и други мерки, които са част от системата за пълно или частично финансиране от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, включително сумите, подлежащи на събиране във връзка с тези действия; такси и други публични вземания, предвидени съгласно общата организация на пазара в сектора на захарта; имуществени санкции, глоби, такси и допълнителни такси, свързани с вземанията, за които може да бъде отправено искане за взаимна помощ по т. 1 - 3, наложени от органите, компетентни да установяват и/или събират съответните публични вземания с влязъл в сила акт; такси за издаване на удостоверения и други документи, свързани с установяването, обезпечаването и събирането на данъци, акцизи и митни сборове;

С реализиране на проекта ще се намали рискът от грешки в данните, касаещи административното сътрудничество от една страна, а от друга - ще се защитят правата на гражданите и бизнеса чрез по-точна и по-бърза обработка на тяхното задължение.

За изпълнител на дейността по разработване и внедряване на Информационна система „Взаимна помощ при събиране" беше избрана водеща компания в сферата на софтуерните услуги „Мусала Софт".

Проектът за разработка, тестване и внедряване на системата се очаква да приключи до края на 2013 г., а от началото на 2014 г. тя ще заработи ефективно.