Значителен по мерките на обикновенния човек български банкноти и като брой, и като общ номинал са в обрaщение на нашия пазар. Според последните данни на БНБ в края на септември 2019 г. парите в обращение - банкноти и монети - са достигнали 18 305.9 млн. лв. За едногодишен период спрямо края на септември 2018 г. те са нараснали с 9.98%, или с 1661.0 млн. лв. За сравнение през предходния едногодишен период нарастването е било по-високо в процентно отношение (10.38%), но по-ниско като абсолютна стойност (1565.0 млн. лв.).

В края на септември 2019 г. в обращение са били 485.0 млн. броя банкноти - с 20.1 млн. броя, или с 4.32% повече в сравнение с края на юни. За същия период общата им стойност нарасна с 5.51% (931.5 млн. лв.), достигайки към 30 септември 17 849.4 млн. лв. Обемите изглеждат големи но всъщност бледнеят пред общия обем на преводите минали през платежната система. Например само за септември прези системата на БНБ за брутен сетълмент в реално време - RINGS, са минали преводи за близо 87.9 млрд лева.

Но да се върнем на банкнотите. Според БНБ за първи път в купюрния строеж на банкнотите в обращение (емисии след 5 юли 1999 г.), делът на броя на банкнотите в обращение с номинал 50 лв. надвишава този на 20-левовите банкноти. В края на третото тримесечие на 2019 г. в обращение са 143.9 млн. броя банкноти от 50 лв., което им отрежда и най-големия дял (29.68%) в общия брой на банкнотите в обращение. С най-малък дял (4.00%) е броят на банкнотите от 2 лв.

Спрямо края на юни 2019 г. в структурата по брой на банкнотите в обращение дяловете на номиналите от 50 и 100 лв. нарастват съответно с 1.00 и 0.02 процентни пункта, а тези на банкнотите с номинална стойност от 2, 5, 10 и 20 лв. намаляват съответно с 0.27, 0.17, 0.22 и 0.36 процентни пункта. За едногодишен период банкнотите в обращение се увеличават с 25.4 млн. (5.53%) по брой и с 1613.6 млн. лв. (9.94%) по стойност.

Анализът на БНБ показва, че се запазва тенденцията от предходните периоди на изпреварващ годишен темп на нарастване в наличнопаричното обращение на броя на банкнотите с високи номинали (50 и 100 лв.) в сравнение с останалите номинали. Именно тези банкноти имат основен принос за годишния растеж както на броя, така и на стойността на банкнотите в обращение.

В края на септември 2019 г. общата стойност на намиращите се извън касите на БНБ банкноти с номинал 50 лв. е 7196.5 млн. лв., което е най-големият дял (40.33%) в структурата по стойност на банкнотите в обращение. С най-малък дял (0.22%) е стойността на банкнотите с номинал 2 лв., което е обяснимо след като БНБ пусна монета със същия номинал, която постепенно измества банкнотата от пазара. При запазването на сегашните тенденции нищо чудно след време съдбата на двулевката да сподели и банкбноттата от 5 лева.

Що се отнася до фалшификатите или така наречените неистински банкноти, техният брой е незначителен на фона на общия обем от левове, които са в оборот. За периода юли - септември 2019 г. в Националния център за анализ на БНБ са задържани общо 527 броя неистински български банкноти, циркулирали в паричното обращение. Спрямо второто тримесечие на 2019 г. те са с 297 броя повече.

Делът на задържаните през третото тримесечие неистински банкноти спрямо общия брой на банкнотите в обращение към края на септември 2019 г. е 0.000109%. В общия брой на задържаните през третото тримесечие на 2019 г. неистински български банкноти най-голям е делът на тези с номинал 20 лв. (88.99%). Броят на задържаните неистински банкноти от 20 лв. представлява 0.00034% от общия брой на намиращите се в обращение в края на септември 2019 г. банкноти с този номинал. В структурата на задържаните неистински банкноти, циркулирали в паричното обращение, с по-малки дялове са тези от 50 и 10 лв., съответно с 6.26% и 4.17%.

На фона на фалшификатите така наречените негодни банкноти (захабени или повредени номинали), наистина изглежда голям. Но това е разбираемо на фона на високите темпове на парично обръщение. От общия брой проверени за истинност и годност банкноти през периода юли - септември 2019 г. като негодни за последващо използване в паричното обращение са отделени 10.9 млн. броя банкноти. Те са с 0.7 млн. броя (6.06%) по-малко в сравнение с отделените като негодни през второто тримесечие на 2019 г. За едногодишен период (септември 2018 г. - септември 2019 г.) отделените негодни банкноти са 48.2 млн. броя, което е със 7.3 млн. броя (13.15%) по-малко в сравнение с отделените през предходния едногодишен период. При машинната обработка на банкнотите през третото тримесечие на 2019 г. с най-голям дял в общия брой на отделените като негодни банкноти са тези с номинал 20 лв. (39.53%), следвани от банкнотите от 10 лв. (34.73%). Дяловете на банкнотите с номинали 2, 5 и 50 лв. са съответно 3.96%, 13.90% и 5.16%. Най-малък е делът на отделените като негодни банкноти с номинал 100 лв. - 2.72%.

БНБ показа новите 50 лева (видео)

БНБ показа новите 50 лева (видео)

Банкнотата ще бъде в обращение от 1 ноември 2019 г.