Министерството на финансите не успя да намери допирна точка с първичните дилъри за цената, по която да им продаде последната си емисия облигации със срок на погасяване десет години и шест месеца.

Според официалното съобщение на БНБ, която провежда аукционите на държавните ценни книжа, Министерството на финансите е предложило за продажба съкровищни облигации в размер на 200 000 000 лв. и лихвен процент 0.10% годишно. "До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 353 550 000 лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност

29 200 000 лв. Постигнатият коефициент на покритие е 1.77. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 98.24 лв. на 100 лв. номинал. Съгласно взетото от Министерството на финансите решение, всички постъпили поръчки бяха отхвърлени", съобщава БНБ.

Причините за това отхвърляне на поръчките явно е по-високата цена, която са поискали да получат първичните дилъри от Министерството на финансите за облигациите от тази емисия. Само преди месец министерството успя да пласира облигации със срок на погасяване десет години и шест месеца и общ номинал 300 млн. лева при цена от 99.58 лева за 100 лева номинал, която носеше на купувачите им доходност 0.14 процента годишно. И месец по-късно доходността , която искат купувачите, за същия вид като срочност облигационна емисия, вече е скочила значително.

Подобно решение за отхвърляне на направените поръчки Министерството на финансите взема за втори път в рамките на една година. Първия бе през април 2020-а когато не бяха приети заявките на първичните дилъри за емисия на петгодишни съкровищни облигации с номинал 200 млн. лева. Тогава купувачите предложиха за тях средна цена от 97.45 лв. на 100 лв. номинал, на която съответстваше среднопретеглена годишна доходност в размер на 0.56 процента.

И тогава, и сега Министерството на финансите аргументира позицията си да отхвърли поръчките по следния начин: "Министерството на финансите не одобри заявените поръчки, отчитайки състоянието на фиска и наличния фискален резерв, както и целта за финансиране при оптимална възможна цена". В този контекст е добре да се подчертае, че за една година нито състоянието на фиска се е подобрило, нито фискалния резерв се е повишил. Напротив и по двата показателя движението е силно надолу.