Земеделската земя в България продължава да поскъпва и през 2019 г., показват данните на Националния статистически институт (НСИ). През изминалата година един декар достига 1 053 лв., ръст от 7,4% спрямо 2018 г.

Средната цена на сделките между физически и юридически лица достига 1 027 лв. за декар, а на сделките между юридически лица - 1 122 лева. Средната цена на сделките с постоянно затревени площи (естествени и изкуствени ливади, мери и пасища) през 2019 г. достига 300 лв. за един декар и също отбелязва увеличение спрямо предходната година - с 37,6%, сочи още статистиката.

През 2019 г. най-висока e цената на сделките с ниви в Североизточния район - 1 462 лв. на декар, което е със 7,7% повече спрямо предходната година. В Северния централен район цената на сделките с ниви достига 1 138 лв. на декар, а в Северозападния район - 967 лв. на декар. Спрямо предходната година увеличението в цената в двата района е съответно с 3,6 и 9,4%. Повишение в цената на сделките с ниви през 2019 г. спрямо предходната година е отбелязано във всичките шест статистически района.

Статистически райони 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Общо за страната 708 761 770 870 980 1053
Северозападен 701 718 753 920 884 967
Северен централен 822 832 908 789 1098 1138
Североизточен 971 1057 1157 1401 1357 1462
Югоизточен 501 653 721 804 809 861
Югозападен 331 357 228 303 199 818
Южен централен 477 445 426 539 681 706

През 2019 г. средната цена за наем/аренда на един декар ниви достига 49 лв., което е с 2,0% по-малко спрямо 2018 година. Средната цената за аренда на един декар постоянно затревени площи е 23 лв., и е с 43,8% по-висока спрямо предходната година.

През 2019 г. най-висока е средната цена за наем/аренда на един декар ниви в Североизточния район - 69 лв., като спрямо 2018 г. тя отбелява незначителен спад с 1.4%. Цената, платена за наем/аренда на един декар ниви в Северния централен район, достига през 2019 г. 60 лв., а в Северозападния - 50 лева. И в двата района е отчетено увеличение на цената на рентното плащане спрямо предходната година - съответно с 1.7 и 4.2%. Спрямо предходната година цената на рентата на ниви в Югозападния и Южния централен район остава без промяна

Статистически райони 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Общо за страната 43 44 44 47 50 49
Северозападен 39 41 42 45 48 50
Северен централен 50 53 54 57 59 60
Североизточен 62 64 65 68 70 69
Югоизточен 31 31 32 34 35 37
Югозападен 19 21 23 28 30 30
Южен централен 27 28 27 31 32 32