През 2018 г. разходите за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) са 827.6 млн. лв., което е с 8.9% повече в сравнение с предходната година, показват предварителните данни на Националния статистически институт.

Интензивността на НИРД (измерена като процент на разходите за НИРД от БВП) също нараства спрямо предходната година - от 0.74% през 2017 г. на 0.75% през 2018 година.

Разходи за научноизследователска и развойна дейност

Снимка 450492

Източник: нси

Нарастването на общите разходи за НИРД през 2018 г. спрямо предходната година се дължи в най-голяма степен на сектор "Предприятия", където разходите за НИРД се увеличават с 60.7 млн. лв., или с 11.4%. Сектор "Предприятия" е най-големият от четирите институционални сектора, в които се осъществява НИРД, с дял от 71.9% от общите разходи.

Следва сектор "Държавно управление", чиито научни институти и организации формират 22.1% от общите разходи за НИРД. Направените разходи за наука от висшите училища и университетските болници възлизат на 5.4%, а от нетърговските организации - на 0.6% от всички разходи за НИРД.

Разходи за НИРД по институционални сектори

Снимка 450493

Източник: нси

Научноизследователската и развойна дейност се финансира от държавния бюджет, бизнеса, други национални източници и от чужбина. През 2018 г. най-голям е делът на средствата, идващи от сектор "Предприятия" - 43%. Те нарастват спрямо предходната 2017 г. с 8.4% (от 328.5 млн. лв. на 356.1 млн. лева). Спрямо 2017 г. средствата от чуждестранни източници за осъществяване на НИРД нарастват с 12.1% (от 244.7 млн. лв. на 274.3 млн. лева).

През 2018 г. персоналът, зает с научноизследователска и развойна дейност, е 25 717 души (в еквивалент на пълна заетост), което е с 10.4% повече в сравнение с предходната година (фиг. 5). Делът на жените от общия персонал, зает с НИРД, е 46.1%. Броят на изследователите в еквивалент на пълна заетост е 16 499 души, което е с 9.3% повече спрямо 2017 година.

Структура на текущите разходи по области на науката през 2018 г.

Снимка 450494

Източник: нси

Основната част от научния персонал е съсредоточена във фирмите и научните институти от сектор "Предприятия" - 50.6% от общия персонал, зает с НИРД, или 13 018 души. В организациите и институциите от сектор "Държавно управление" научна дейност осъществяват 8 177 души, което съставлява 31.8% от общия персонал, зает с НИРД, през 2018 година. В сектор "Висше образование" 4 404 души са ангажирани с научни изследвания и разработки, като относителният им дял е 17.1%.