Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) обявяват открита процедура за набиране на проектни предложения за технологична модернизация на МСП по ОП „Конкурентоспособност". По нея фирмите могат да разчитат на безвъзмездно финансиране в размер на 50 млн. евро (97 791 500 лв.). Проекти ще се набират до 16 часа на 10 август, уточняват от МИЕТ.

Това е втората процедура за финансиране на проекти на бизнеса по ОП „Конкурентоспособност", която се отваря през тази година, след като в края на март бе обявено набирането на проектни предложения за стартиращи иновативни предприятия с бюджет от 10 млн. евро.

В подкрепа на бизнеса насоките за кандидатстване вече се публикуват едновременно с отварянето на процедурата. Това е една от промените, предприета от екипа на МИЕТ, която цели подобряване информираността на бенефициентите, улесняване на достъпа до финансиране и по-висока усвояемост на европейскките структурни фондове. Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на управляващия орган на Оперативната програма www.opcompetitiveness.bg, на интернет страницата на ИАНМСП www.ibsme.org, както и на Единния информационен портал за обща и специализирана информация за управление на Структурните и Кохезионния фондове на ЕС www.eufunds.bg.

Проектните предложения могат да се подават в териториалните звена на ИАНМСП в Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново.

Индикативната програма за 2010 г. предвижда обявяването на 15 нови процедури за предоставяне на безвъзмездна помощ по ОП „Конкурентоспособност" на обща стойност 465 млн. евро. Това ще даде възможност проектите по тези процедури да бъдат завършени до края на 2013 г, когато е краят на настоящия програмен период. Основната част от планираните средства - 385 млн. евро, са предвидени за повишаване на ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнессреда. Още 80 млн. евро ще бъдат насочени за развитието на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности.