Към края на септември активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, възлизат на 3953.4 млн. лева. Техният размер нараства с 660.2 млн. лева (20%) в сравнение със септември 2017 г. (3293.3 млн. лева) и със 191 млн. лева (5.1%) спрямо юни 2018 г. (3762.4 млн. лева), показва статистиката на Българската народна банка.

Размер и структура на активите

Активите на местните инвестиционни фондове в края на септември достигат 1461.7 млн. лева, като спрямо същия месец на 2017 г. (1271.1 млн. лева) те се увеличават със 190.6 млн. лева (15%). В сравнение с юни активите се увеличават с 88.2 млн. лева (6.4%).

Към края на трето тримесечие на 2018 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се повишават с 53.8 млн. лева до 561.4 млн. лева при 507.6 млн. лева към миналия септември, а тези на балансираните фондове се увеличават с 45.3 млн. лева до 300.8 млн. лева при 255.5 млн. лева към края на септември 2017 г.

Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, се увеличават с 91.7 млн. лева до 597.8 млн. лева към септември при 506.2 млн. лева към края на същия месец миналата година.

Към края на септември активите на фондовете, инвестиращи в облигации, имат най-висок - 40.9% от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове, при 39.8% към септември 2017 г. и 39.4% към юни.

Географската структура на ценните книжа в активите на местните инвестиционни фондове показва, че към септември 2018 г. инвестициите в България се увеличават на годишна база със 100.6 млн. лева до 737.7 млн. лева при 637.1 млн. лева към края на септември 2017 г. В страните от Европейския съюз те нарастват с 21.4 млн. лева до 239.9 млн. лева при 218.4 млн. лева към края на септември 2017 г.

Размер и структура на пасивите

Към края на септември привлечените средства в чуждестранните инвестиционни фондове са 2491.7 млн. лева. Спрямо същия месец на 2017 г. (2022.2 млн. лева), те нарастват с 469.5 млн. лева (23.2%). В сравнение с края на юни 2018 г. (2388.9 млн. лева) размерът на пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към резиденти на България се увеличава със 102.8 млн. лева.

По институционални сектори към края на трето тримесечие на 2018 г. задълженията на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 404.7 млн. лева до 1861.7 млн. лева при 1457 млн. лева към септември 2017 години.

Пасивите към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, се увеличават с 61.2 млн. лева до 420.1 млн. лева към септември при 358.9 млн. лева към края на трето тримесечие на 2017 г.

Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове към края на септември 2018 г. са Застрахователните компании и пенсионните фондове (74.7%) и Домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (16.9%).