Комисията за финансов надзор (КФН) предупреди за наблюдавана през последните месеци тенденция за заблуда на инвеститорите във финансови инструменти. Измамата се състои в регистрирането на дружества с наименования, наподобяващи тези на лицензирани от Комисията за финансов надзор инвестиционни посредници.

"Наименованията често съдържат името на лицензирания инвестиционен посредник като се добавят означения "ФРОНТ ОФИС" или други думи, които могат да създадат заблуда в инвеститорите, че това дружество е надлежно лицензираният от Комисията за финансов надзор инвестиционен посредник", предупреждават от регулатора.

Разследване на "Нова телевизия" разказва за български гражданин, който се заблуждава, че сключва договор с "Позитива" АД, а всъщност превежда 25 000 долара на "Позитива Фронт офис". Самата "Позитива" АД е с отнет лиценз.

"Чести са случаите, в които лицензирани инвестиционни посредници сключват договори с инвеститорите, в които се посочват банкови сметки на регистрираните дружества с подобни наименования като се превеждат парични средства по банкови сметки, по които титуляр не е лицензираният посредник", алармират от Комисията за финансов надзор.

И припомня, че получател на всяко плащане трябва да бъде именно инвестиционният посредник. "Парични средства, преведени по сметка на лице, различно от инвестиционния посредник, няма да могат да бъдат обект на защита от Фонда за компенсиране на инвеститорите до предвидените в закона размери и да бъдат възстановени в случай на несъстоятелност на дружеството", посочват още от регулатора.

Преди сключването на договор, инвеститорите трябва да проверят дали дружеството има лиценз. Такава справка може да бъде направена на сайта на КФН.