Бизнес лидерите изразяват най-високото за последните 10 години ниво оптимизъм относно перспективите за по-стабилна икономика през следващата година. Повече от три четвърти от изпълнителните директори или 77%, прогнозират, че световната икономика ще се подобри, докато само 15% очакват забавяне. Това сочат резултатите от тазгодишното проучване на PwC, проведено въз основа на 4446 интервюта с изпълнителни директори в 89 държави в периода октомври - ноември 2021 г.

Оптимизмът на бизнес лидерите за икономически растеж през 2022 г. е само с 1% по-висок от миналогодишния от 76% и с цели 54% по-висок в сравнение с 2020 г., когато повече от половината (53%) от участниците прогнозираха спад в икономиката.

Резултатите варират в различните страни и територии. Сред по-големите държави оптимизмът е най-висок в Индия, където 94% от изпълнителните директори очакват глобален растеж през следващата година, спрямо 88% през предходната година. Стабилен ръст на положителните очаквания наблюдаваме и в Япония (ръст от 16%, достигайки до 83% спрямо 67% предходната година) и умерено висок в Обединеното кралство (повишаване с 5% спрямо миналата година, достигайки 82%). Италия и Франция също отчитат голям ръст в оптимизма на бизнес лидерите, което може би се дължи на по-значително от очакваното икономическо възстановяване на тези страни.

В САЩ обаче се отчита спад от 18% в оптимизма на бизнес лидерите по отношение на глобалната икономика, достигайки до 70%. Леко понижение има и в Бразилия (спад от 7% до 77%), Китай (спад с 9% до 62%) и Германия (спад с 4% до 76%), което вероятно се дължи на увеличаващите се негативни ефекти от инфлацията и ограниченията във веригата за доставки.

Снимка 561309

Източник: PwC

"Високото ниво на оптимизъм на бизнес лидерите говори за силата и устойчивостта на глобалната икономика и способността на изпълнителните директори да управляват бизнесите си добре дори и в несигурни условия. Виждаме разлики в нивата на увереност между страните, но е окуражаващо, че като цяло бизнес лидерите са настроени положително за 2022 г.", споделя Боб Мориц, председател на глобалната мрежа на PwC.

Никога досега доверието не е било толкова важен фактор за успеха на компанията и никога не е било толкова голямо предизвикателство то да бъде спечелено и запазено. Проучването показва взаимовръзка между доверието на клиентите и увереността на изпълнителните директори. Лидерите, към чиито компании има високо клиентско доверие, са значително по-уверени в перспективите си за растеж през следващата година.

Доверието се оказва пряко свързано и с ангажимента на компаниите към постигане на нулеви въглеродни емисии. Изпълнителните директори на компании, към които има високи нива на доверие, е значително по-вероятно да ръководят организации, които са поели ангажимент за нулеви въглеродни емисии.

Основни притеснения на бизнес лидерите

Подобно на миналата година, кибер и здравните рискове се нареждат сред основните глобални заплахи, идентифицирани съответно от 49% и от 48% от участниците.Веднага след тях се нарежда макроикономическата нестабилност, като 43% от изпълнителните директори са много или изключително загрижени за потенциалното въздействие на инфлацията, промените в БВП и предизвикателствата на пазара на труда през следващата година. Друго основно притеснение, което се посочва, е способността за привличане и задържане на таланти.

Снимка 561308

Източник: PwC

От кибер атаки най-много се притесняват изпълнителните директори на организации в сферата на финансовите услуги (59% от тях). От друга страна, участниците от производство (40%) и потребителски стоки и услуги (39%) са по-малко притеснени от рискове, свързани с кибер сигурността.

Не е изненадващо, че висок процент от бизнес лидерите в сферата на хотелиерството (75%) са загрижени за въздействието на рисковете за здравето върху техния бизнес. 49% от изпълнителните директори в областта на енергетиката, комуналните услуги и ресурсите виждат изменението на климата като ключова заплаха през следващата година, което е с 15% повече от процентите във всички други индустрии.

Едва една трета от главните изпълнителни директори определят изменението на климата като основно притеснение за следващата година, отразявайки убеждението, че то няма да повлияе на растежа на приходите им в краткосрочен план. В дългосрочен план нещата стоят различно - поемането на ангажимент за нулеви емисии заляга в основите на стратегиите на организациите.

Сред секторите, поели подобни ангажименти, са комуналните услуги (40%), енергетиката (39%), телекомуникациите и банкирането и капиталовите пазари (по 24% всеки). Около две трети (65%) от изпълнителните директори, чиито компании имат приходи от 25 милиарда долара или повече, са поели ангажимент за нулеви емисии, за разлика от тези с приходи под 100 милиона долара (10%).

Бизнес лидерите посочват "намаляването на рисковете от изменението на климата" като най-важен фактор, формиращ стратегиите им за нулеви нетни емисии - той е посочен като изключително или много значителен от 63% от респондентите. Непосредствено след него се нарежда "удовлетворяване на очакванията на клиентите" (61%), което потвърждава, че действията на компаниите в посока справяне с изменението на климата са все по-важни за бранда и добавената стойност, която очакват клиентите.

Според проучването колкото по-значим е ангажиментът за декарбонизация на една компания, толкова по-вероятно е целите за нетни нулеви емисии да са част от корпоративната стратегия и да са обвързани с възнаграждението на бизнес лидерите. В корпоративните стратегии на 70% от компаниите, които са поели научно-базирани ангажименти за нулеви нетни емисии, се включат цели за емисии (сравнено с 44% от компаниите, чиито ангажименти не са научно-базирани, и 9% от компаниите, които не са поемали въглеродно-неутрални или нетни нулеви ангажименти).

"Новите изпитания за лидерите днес са глобалната пандемия и изменението на климата. Независимо от годината и типовете предизвикателства, забелязваме една константа, която винаги присъства и е от голямо значение, а именно - изграждането на доверие. Тази година доверието е свързано с всичко - от увереността на изпълнителните директори в нарастването на приходите им, до това дали тяхната организация е поела ангажимент за нулеви емисии. Ние вярваме, че компаниите, които са основани на доверие, ще постигат устойчиви резултати и ще имат успех в бъдеще", обобщава Боб Мориц.