През 2022 г. в столицата годишният общ доход средно на човек от домакинство е 11 237 лв. и нараства със 17.7% спрямо 2021 г., сочат последните данни на Националния статистически институт (НСИ).

В структурата на общия доход най-висок е относителния дял е работната заплата, следван от доходите от всички социални трансфери (пенсии, обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения).

Общ доход и други средства на лице от домакинство по източници в област София (столица):

Източници на доход 2021 2022
Общ доход 9 544 лв. 11 237 лв.
Брутен общ доход 9 336 лв. 10 964 лв.
Работна заплата 6 258 лв. 7 390 лв.
Извън работната заплата 22 лв. 36 лв.
От самостоятелна заетост 498 лв. 273 лв.
От собственост 14 лв. 16 лв.
Пенсии 2 155 лв. 2 826 лв.
Обезщетения за безработни 29 лв. 67 лв.
Семейни добавки за деца 105 лв. 109 лв.
Други обезщетения и помощи 153 лв. 124 лв.
Регулярни трансфери 103 лв. 72 лв.
Други приходи 208 лв. 215 лв.
Изтеглени спестявания 391 лв. 512 лв.
Заеми и кредити 76 лв. 8 лв.

През изминалата година доходът от работна заплата се увеличава със 18.1% спрямо 2021 г., достигайки е 7 390 лева. Доходите от пенсии за последната година са 2 826 лева. Те нарастват с 31.1% спрямо 2021 г. Според статистиката доходът от трудова дейност извън работната заплата за последната година е едва 36 лв., като се увеличава 1.6 пъти на годишна база. Доходите от другите социални трансфери (обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения) през 2022 г. са 300 лв., като те се увеличават с 4.5% спрямо 2021 г.

Драстично намаление е регистрирано при доходите от самостоятелна заетост, които през 2022 г. са 273 лв. и се "сриват" с 45.2% спрямо 2021 г.

Искате да работите в София? Ето каква средна заплата може да очаквате за професията си

Искате да работите в София? Ето каква средна заплата може да очаквате за професията си

Средната брутна работна заплата в София е с близо 38% по-висока от средната за страната